VOLITVE IN DELO SVETOV, POSTOPEK IMENOVANJA DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV TER UGOTAVLJANJE IN OCENJEVANJE NJIHOVE DELOVNE USPEŠNOSTI ZA LETO 2019

Maribor, 21. 1. 2020
Ljubljana, 23. 1. 2020

Volitve predstavnikov delavcev v svete javnih zavodov zahtevajo osvežitev poznavanja predpisov, ki urejajo postopke volitev (Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, statusni akti, interna normativa). Zaradi občasnosti izvajanja teh postopkov, in tudi iz drugih razlogov, so volitve lahko zapleten postopek. Tudi delo svetov zavodov je potrebno urediti s poslovnikom, saj se ob mnogih nalogah sveta, določenih z Zakonom o zavodih, področnimi zakoni in drugimi srečujočimi predpisi to pogosto zapleta.

Najpogostejši zapleti pri delu svetov zavodov se seveda porajajo v postopkih imenovanja direktorja oziroma ravnatelja. V teh postopkih zaradi nedorečenosti pravil procesnih ravnanj sveti pogosto zaidejo na področje pravnih marginalij. To pa omogoča ravnanja, ki so tako ali drugače prirejena močnejšim opcijam oziroma strujam..

Ocenjevanje delovne uspešnosti direktorjev oz. ravnateljev za leto 2019 bo tudi v letošnjem letu formalnost (redna delovna uspešnost se po Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin /ZUPPJS2021 – Ur. l. št. 75/19/ ne izplačuje), ga je pa potrebno izvesti, pomembnost ocene dela pa ni zanemarljiva za »pomandatno« obdobje zaposlitve direktorja oz. ravnatelja in njegovo razporeditev v plačni razred.

Glede na dejstvo, da so v zavodih pogosto različna gledanja na delovanje, vlogo in delo svetov ter njihovih predsednikov, smo se odločili organizirati seminar, na katerem bo obravnavano:

  • postopek volitev in odpoklica predstavnikov delavcev v svet zavoda (akt o ustanovitvi, razpis volitev, kandidiranje, volilna komisija, aktivna in pasivna volilna pravica, glasovanje, ugotavljanje volilnih rezultatov, “čakajoči izvoljeni delavci”, raba Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, pisna zahteva za odpoklic, razlogi za odpoklic, vloga volilne komisije pri odpoklicu, glasovanje o odpoklicu, kdaj je odpoklic uspešen – kvalificirana večina ipd.);
  • postopek imenovanja ravnatelja oz. direktorja (pogoji za direktorje oz. ravnatelje, razpis, pridobivanje mnenj oziroma soglasij, odločanje o izbiri, imenovanje, pisni odpravek sklepa o imenovanju, imenovanje vršilca dolžnosti ipd.);
  • ugotavljanje oz. ocenjevanje delovne uspešnosti direktorjev oz. ravnateljev v letu 2020 za leto 2019 (pravne podlage za ugotavljanje delovne uspešnosti, postopek ugotavljanja in merila za ugotavljanje delovne uspešnosti posledice ocenjevanja – pomandatno obdobje, konverzija ocen za napredovanje v plačne razrede);
  • naloge in način dela sveta (predpisi, ki določajo naloge sveta, seje sveta, korespondenčne seje, sklicevanje sej, vodenje seje, način sprejemanja odločitev ipd.);
  • postopek odpoklica članov sveta (pisna zahteva za odpoklic, razlogi za odpoklic, vloga volilne komisije pri odpoklicu, glasovanje o odpoklicu, kdaj je odpoklic uspešen – kvalificirana večina.);
  • imuniteta članov sveta zavoda (odgovornost za odločitve, delovnopravna imuniteta po ZDR ipd.);
  • svet zavoda kot drugostopenjski organ v postopkih varstva pravic delavcev (stvarna pristojnost sveta /o katerih zadevah lahko v pritožbenem postopku odloča svet/ – zavrženje pritožbe, način odločanja, pisni odpravki odločitev sveta v pritožbenih postopkih ipd.);
  • naloge in vloga predsednika sveta zavoda (pri pripravi na sejo in določanju dnevnega reda seje, pri vodenju seje, pri glasovanju, pri pisanju zapisnika, pri podpisovanju za svet zavoda, pri predstavljanju in zastopanju sveta zavoda ipd.);
  • nasprotje interesov – kolizija interesov po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (če član sveta kandidira za direktorja ali ravnatelja, sorodstvene vezi, sistemsko mnenje protikorupcijske komisije o nasprotju interesov, ugotavljanje nasprotja interesov, samoizločitev iz postopkov oziroma izločitev člana sveta iz postopkov odločanja, itd.).

 

Udeleženci seminarja bodo prejeli pisno gradivo, ki ga tvorijo teze Poslovnika o delu sveta zavoda, teze Pravilnika o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda, Zbirka obrazcev za volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, vzorci zapisnika seje sveta in pisnih odpravkov odločitev sveta zavoda, vzorci obrazcev, rabljenih v postopku imenovanja direktorja oziroma ravnatelja, obrazci o suspenzu PZ že zaposlenega delavca ob imenovanju za direktorja oz. ravnatelja, pomočnika ravnatelja oz. direktorja ali vodje enote, sistemsko načelno mnenje Komisije za preprečevanje korupcije glede izločanja od odločanja članov sveta, kadar gre za nedovoljeno nasprotje interesov ter obrazci odločitev o izločitvi člana sveta v primeru nasprotja interesov. Udeleženci bodo prejeli tudi Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev – po dejavnostih (šolstvo, sociala, zdravstvo, kultura itd.).

Na seminar vabimo:
– ravnatelje in direktorje zavodov ter njihove pomočnike,
– predsednike in člane svetov zavodov,
– sindikalne poverjenike ter
– poslovne sekretarke, tajnice in druge delavce, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.

Seminar bo vodil Martin Poček, ki se s tematiko seminarja ukvarja že vrsto let kot praktik, teoretik in predavatelj.

Seminar bo v torek, dne 21. 1. 2020 v Mariboru, v Sejni sobi Hotela Marcure (bivši hotel Piramida), Ulica heroja Šlandra 10 in v četrtek, dne 23. 1. 2020 v Ljubljani, v M-hotelu, Derčeva ulica 4, obakrat s pričetkom ob 9.00 uri in predvidenim koncem ob 13.30 uri.

Kotizacija za seminar z gradivom znaša 190,00 EUR (z vštetim DDV). Za vsakega naslednjega udeleženca iz istega zavoda znaša kotizacija 170,00 EUR z že vštetim DDV. Kotizacijo nakažite na račun podjetja Aktuar, d.o.o., voden pri SKB d.d. (BIC: SKBASI2X), številka 03127-1000771154 (IBAN SI56 0312 7100 0771 154) pred seminarjem, na seminar pa prinesite dokazilo o plačani kotizaciji. Pri plačilu se sklicujte na številko SI00 03210120 za seminar dne 21. 1. 2020 v Mariboru in številko SI00 04230120 za seminar dne 23. 1. 2020 v Ljubljani. V kolikor kotizacije ne poravnate pred izvedenim seminarjem vas prosimo, da nam na seminar prinesete naročilnico.

Prijavnico lahko pošljite na Aktuar, d.o.o, Vrbnje 41, 4240 Radovljica ali po elektronski pošti na aktuar@siol.net ali pa se prijavite preko spodnje prijave.

Za dodatne informacije smo dosegljivi od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro na telefonski številki 04/5320 – 650.

Vljudno vabljeni!

PRIJAVA NA SEMINAR

  1. Loading ...