UREJANJE STATUSA IN DELOVNIH RAZMERIJ UČITELJEV – RAZREDNIKOV

Maribor, 18. 6. 2019
Ljubljana, 20. 6. 2019

Z aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. št. 80/18, v nadaljevanju: aneks h KP VIZ) so se v Katalog funkcij, nazivov in delovnih mest, predvsem pa v prakso vzgojno-izobraževalnih zavodov, uvrstila in uvedla nova delovna mesta učitelj – razrednik v vseh nazivih in z novo vrednostjo izhodiščnih osnovnih plač.

Rešitev problematike razredništva z uvedbo novih delovnih mest, posrečena ali ne, zahteva oziroma bo zahtevala vsakoletne aktivnosti urejanja statusa učitelja razrednika (določitev oziroma imenovanje razrednika) in urejanja delovnih razmerij z učitelji razredniki (sklepanje pogodb o zaposlitvi). Določenim oziroma imenovanim učiteljem – razrednikom bo namreč ob vsakokratnem imenovanju za razrednika potrebno ponuditi novo pogodbo o zaposlitvi (2. odst. 49. čl. ZDR-1), po prenehanju razredništva pa učitelju zagotoviti nadaljevanje delovnega razmerja na delovnem mestu, za katerega je imel (in ima) sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pred nastopom razredništva.

Rešitev statusa in ureditev delovnega razmerja učitelja – razrednika, ki ga ponuja 9. člen zgoraj citiranega aneksa h KP VIZ, je najmanj nedorečena in v svojih določbah nasprotujoča si (ali pa gre za lapsus).

Posebno težavo predstavlja določitev osnovne plače učitelju – razredniku (z upoštevanjem vseh napredovanj) in začetek obračunavanja višje osnovne plače.

Glede na dejstvo, da se šolsko leto izteka, s 1. 9. 2019 pa se začnejo uporabljati določbe o novem delovnem mestu učitelj – razrednik (in začne obračunavati in izplačevati višja osnovna plača le-tem), je oziroma bo potrebno še pred zaključkom šolskega leta ali najkasneje do konca avgusta urediti vse potrebno tako, da bodo učitelji – razredniki s 1. 9. 2019 imeli podpisane pogodbe o zaposlitvi za novo delovno mesto.

Kot velikokrat doslej, novost, torej uvedba novega delovnega mesta, povsem razumno vnaša nejasnosti pri delu strokovnih delavcev, zato smo se v podjetju Aktuar odločili, da organiziramo seminar in skušamo pomagati pri razreševanju zagat, ki se bodo zagotovo porajale. Tako bo na seminarju obravnavano:

 • uskladitev akta o sistemizaciji in opis novega delovnega mesta učitelj – razrednik (izvedeno bi naj bilo že do 22. 1. 2019),
 • določitev oziroma imenovanje učiteljev – razrednikov (način določitve oziroma imenovanja, akt o določitvi oziroma imenovanju učitelja razrednika),
 • način zavarovanja (dotedanjega) delovnega razmerja za nedoločen čas učiteljem določenim oziroma imenovanim za razrednika (zagotovitev mirovanja pravic iz pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas oziroma ohranitev veljave pogodbe o zaposlitvi na dotedanjem delovnem mestu učitelja),
 • sklenitev in podpis nove pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto učitelj – razrednik (vrsta ponujene pogodbe o zaposlitvi, obrazložitvena dolžnost delodajalca, itd.),
 • določanje osnovne plače delavcem na delovnem mestu učitelj – razrednik (upoštevanje napredovanj v nazive in napredovanj v plačne razrede in upoštevanje višje osnovne plače samega delovnega mesta),
 • prenehanje in iztek dobe opravljanja dela učitelja – razrednika (ugotovitev o prenehanju opravljanja dela učitelja razrednika, »oživitev« pogodbe o zaposlitvi na prejšnjem delovnem mestu itd.),
 • urejanje drugih posebnosti delovnih razmerij v vzgoji in izobraževanju po določbah ZOFVI.

Na seminarju bo poleg naslovne tematike obravnavana tudi tekoča problematika urejanja delovnih razmerij in novosti plačnega sistema v javnem sektorju.

Tako bo na seminarju, poleg navedenega, obravnavano še:

 • • tarifni razredi, plačne skupine, plačne podskupine po ZSPJS in določanje osnovnih plač delavcem;
 • • osnovna plača kot osnova za dodatke in napredovanje v plačne razrede;
 • • dodatki, način odmerjanja, pripad, vštevanje dodatkov pri odmeri nadomestil plače;
 • • spreminjanje plač delavcev z aneksi k PZ;
 • • drugi prejemki delavcev v javnem sektorju (regres, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči …);
 • • povračila stroškov delavcem (prehrana med delom, stroški prevoza, dnevnice, kilometrina itd.).

Udeleženci seminarja bodo prejeli pisno gradivo, s katerim bodo v celoti lahko urejali prezaposlovanja delavcev na delovna mesta učitelj – razrednik in sicer gradivo v obliki tez sprememb akta o sistemizaciji, vzorec opisa delovnega mesta učitelj – razrednik, teze akta o določitvi oziroma imenovanju učitelja – razrednika, vzorec sklepa o suspenzu pogodbe o zaposlitvi in mirovanju pravic, vzorec pisne obrazložitve s pojasnilom podlag za določitev plače delavcem prezaposlenim na delovno mesto učitelj – razrednik, teze pogodbe o zaposlitvi za določen čas na delovno mesto učitelj – razrednik, teze akta (ugotovitve) o prenehanju opravljanja del in nalog učitelja – razrednika, simulacija določitve osnovne plače za učitelja mentorja – razrednika ter izpis določb ZOFVI, ki urejajo posebnosti delovnih razmerij v zavodih VIZ.

Na seminar vabimo:
- ravnatelje oz. direktorje javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov ter njihove pomočnike,
- tajnike VIZ,
- strokovne delavce občin in mest,
- računovodje, knjigovodje oziroma likvidatorje plač ter
- druge delavce, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.

Predavatelj na seminarju bo Martin Poček, ki se s problematiko urejanja delovnih razmerij v vzgoji in izobraževanju in plač v javnem sektorju ukvarja že več kot štirideset let let kot praktik, teoretik in predavatelj.

Seminar bo v torek, dne 18. 6. 2019 v Mariboru, v Sejni sobi Hotela Mercure (bivši hotel Piramida), Ulica heroja Šlandra 10 in v četrtek, dne 20. 6. 2019 v Ljubljani, v M-hotelu, Derčeva ulica 4, obakrat s pričetkom ob 9.00 uri in bo trajal do približno 13.30 ure.

Kotizacija za seminar z gradivom znaša 190,00 EUR. DDV po stopnji 22% je vštet v ceno. Za vsakega naslednjega udeleženca iste pravne osebe znaša kotizacija 170,00 EUR z že vštetim DDV. Kotizacijo nakažite na račun podjetja Aktuar, d.o.o., voden pri SKB d.d. (BIC: SKBASI2X), številka 03127-1000771154 (IBAN SI56 0312 7100 0771 154) pred seminarjem, na seminar pa prinesite dokazilo o plačani kotizaciji. Pri plačilu se sklicujte na številko SI00 21180619 za seminar dne 18. 6. 2019 v Mariboru in številko SI00 22200619 za seminar dne 20. 6. 2019 v Ljubljani. V kolikor kotizacije ne poravnate pred izvedenim seminarjem vas prosimo, da nam na seminar prinesete naročilnico.

Prijavnico pošljite na Aktuar, d.o.o, Vrbnje 41, 4240 Radovljica ali po elektronski pošti na aktuar@siol.net, lahko pa se prijavite tudi preko spodnje prijavnice.

Za dodatne informacije smo dosegljivi od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro na telefonski številki 04/5320 – 650.

Vljudno vabljeni!

ELEKTRONSKA PRIJAVA NA SEMINAR

 1. Loading ...