POSEBNOSTI UREJANJA DELOVNIH RAZMERIJ, PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV V LETU 2019 TER VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Maribor, 12. 2. 2019
Ljubljana, 14. 2. 2019

V letu 2019 so v glavnem na področju urejanja delovnih razmerij, plač povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju prenehali veljati interventni predpisi. Toda posledice nekaterih interventnih posegov na področje urejanja delovnih razmerij (obvezno upokojevanje…), plač (napredovanje, nadomestila…) in drugih prejemkov (odpravnine ob upokojitvi…) iz preteklih obdobij segajo tudi v leto 2019.

Tudi sicer prenehanje rabe interventnih predpisov megli pregled nad predpisi, ki jih je potrebno uporabljati pri določanju pravic delavcev v javnem sektorju v letu 2019, saj so bili v času trajanja intervencij spreminjani ali so posamezne pravice uredili drugače kot je to bilo urejeno pred obdobjem intervencij.

Tudi varstvo osebnih podatkov sega na področje urejanja delovnih razmerij (in povzroča paniko), saj v to področje sodi tudi vodenje kadrovskih evidenc, torej osebnih podatkov zaposlencev in v pretežnih sredinah oseb javnega prava tudi osebni podatki uporabnikov storitev in strank.

Za osvetlitev problematike in v pomoč strokovnim delavcem, smo se v podjetju Aktuar odločili organizirati seminar, na katerem bo obravnavana tekoča aktualna problematika:

  • urejanja delovnih razmerij in posebnosti v 2019 (objavljanje prostih delovnih mest, zaposlovanje brez objave, novosti na področju sklepanja PZ za določen čas, ugotavljanje delovne dobe novozaposlencev, zaposlovanje za krajši delovni čas, odpravnina po prenehanju PZ za določen čas, prezaposlovanje delavcev (premeščanje), zaposlovanje na dveh delovnih mestih, kombinirano zaposlovanje za nedoločen in določen čas na različnih delovnih mestih, nastop funkcije (ravnatelj, direktor, pomočnik) in mirovanje pravic ter suspenz PZ, določanje plač, povračila stroškov in drugi prejemkov v PZ, odpovedi pogodb in razlogi zanje, vročanje pisanj, varstvo starejših delavcev, odpravnina ob odpovedi PZ, delovnopravna imuniteta, nadomestila plače, delovne knjižice – vročanje obrazcev M-1 in M-2 itd.),
  • plač, povračil stroškov in drugih prejemkov v letu 2019 (lačna lestvica, osnovne plače, nadomestila plač, redna delovna uspešnost, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, delovna uspešnost iz naslova povečanega tržne dejavnosti, napredovanje v plačne razrede in nazive, prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, službena potovanja – dnevnice, kilometrina, regres, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine ob odpovedi PZ, odpravnine ob upokojitvi, način določanja višine odpravni itd.), 
  • vodenja obveznih kadrovskih evidenc in varstva osebnih podatkov v luči Splošne uredbe o varstvu OP (GDPR) in pripravljajočega novega ZVOP-2 (obvezne kadrovske evidence – zbirke osebnih podatkov, po Zakonu o evidencah na področju dela…, druge zbirke osebnih podatkov – uporabnikov ipd., evidenca dejavnosti obdelave, videonadzor, evidenca vstopov in izstopov itd.),
  • sklepanja avtorskih in podjemnih oz. delovršnih pogodb ter novosti študentskega dela (narava civilnopravnih pogodbenih razmerij, za katera dela je mogoče sklepati civilnopravne pogodbe, pogodba o začasnem in občasnem delu itd.),
  • novosti v zvezi z določanjem izrabe in načinom izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela, ter ukinitev omejevanja dopusta v javnem sektorju..

 

Poleg navedene tematike bo na seminarju obravnavana tudi druga tematika (»srečujočih predpisov«), vezana na urejanje delovnih razmerij, plač, povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju.

Udeleženci seminarja bodo kot gradivo prejeli splošni del Zbirke obrazcev za urejanje DR (vzorci pogodb o zaposlitvi za NDČ, za DČ, vključno s pogodbo o zaposlitvi na dveh delovnih mestih, delovršnih pogodb, pogodbe o začasnem in občasnem delu, obvestila o izbiri na prosto delovno mesto, aneksa k PZ, spremembe PZ, odreditve nadurnega dela, obvestila o letnem dopustu, sklepi o suspenzu PZ in mirovanju pravic itd.) ter obrazce za ureditev varstva osebnih podatkov po novi Uredbi o varstvu OP (sklep o imenovanju pooblaščenca za varstvo OP, privolitev za vodenje OP, sklep o uvedbi videonadzora, sklep o imenovanju komisije za uničevanje nosilcev OP, pooblastilo za vodenje evidenc OP, izjava o varovanju OP, evidence dejavnosti obdelave kadrovskih zbirk OP idr.). Gradivo bodo udeleženci prejeli tudi v elektronski obliki.

Na seminar vabimo:

- direktorje in ravnatelje zavodov ter njihove pomočnike,
- računovodje in računovodske delavce,
- poslovne sekretarke in tajnice zavodov,
- strokovne delavce občin, ministrstev in sodišč,
- kadrovske referente ter druge strokovne delavce, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.

Seminar bo vodil Martin Poček, ki se s tematiko seminarja ukvarja že vrsto let kot praktik, teoretik in predavatelj.

Seminar bo v torek, dne 12. 2. 2019 v Mariboru, v Sejni sobi hotela Mercure (bivši hotel Piramida), Ulica heroja Šlandra 10 in v četrtek, dne 14. 2. 2019 v Ljubljani, v M-hotelu, Derčeva ulica 4, obakrat s pričetkom ob 9.00 uri in bo trajal do približno 13.30 ure.

Kotizacija za seminar z gradivom znaša 190,00 EUR. DDV po stopnji 22% je vštet v ceno. Za vsakega naslednjega udeleženca iz istega zavoda, iste občine ali istega ministrstva oz. javnega sklada ali agencije znaša kotizacija 160,00 EUR z že vštetim DDV. Kotizacijo nakažite na račun podjetja Aktuar, d.o.o., voden pri SKB d.d. (BIC: SKBASI2X), številka 03127-1000771154 (IBAN SI56 0312 7100 0771 154) pred seminarjem, na seminar pa prinesite dokazilo o plačani kotizaciji. Pri plačilu se sklicujte na številko SI00 05120219 za seminar dne 12. 2. 2019 v Mariboru in številko SI00 06140219 za seminar dne 14. 2. 2019 v Ljubljani. V kolikor kotizacije ne poravnate pred izvedenim seminarjem vas prosimo, da nam na seminar prinesete naročilnico.

Prijavnico pošljite na Aktuar, d.o.o, Vrbnje 41, 4240 Radovljica ali po elektronski pošti na aktuar@siol.net ali pa se prijavite preko spodnje prijavnice.

Za dodatne informacije smo dosegljivi od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro na telefonski številki 04/5320 – 650.

Vljudno vabljeni!

ELEKTRONSKA PRIJAVA NA SEMINAR