POSEBNOSTI UREJANJA DELOVNIH RAZMERIJ IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PO NOVI UREDBI O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Maribor, 12. 2. 2019
Ljubljana, 14. 2. 2019

Urejanje delovnih razmerij – tipičnih institutov delovnega prava – je po večih letih veljave ZDR-1 prešlo v rutino, pogosto pa se zapleta pri urejanju delovnopravnih zadev, ki se porodijo redko ali so atipične in tako štejejo za posebnosti.

Zaznavanja iz prakse našega podjetja kažejo, da so pri operativnem delu praktikov premalo znane in uporabljane rešitve predpisov, ki omogočajo delovna razmerja urejati bolj prožno in učinkovito. Pogosto so spregledani vzporedni predpisi, ki segajo na področje urejanja delovnih razmerij in tudi lajšajo to urejanje. Tako v praksi še vedno povzročajo težave npr. delo delavca na dveh DM, prezaposlitve (premestitve) delavcev iz enega na drugo delo za določen čas (nadomeščanja) in mirovanje pravic oziroma suspenz PZ, 49., 53. in 74. člen ZDR-1, sklepanje PZ za manj kot polni delovni čas, spreminjanje PZ, urejanje zadev z invalidi – prirejanje DM, sklepanje PZ za določen čas, zmanjševanje obsega dela v povezavi z zaposlitvami itd.

Tudi varstvo osebnih podatkov sega na področje urejanja delovnih razmerij (in nov GDPR povzroča paniko), saj v to področje sodi tudi vodenje kadrovskih evidenc, torej osebnih podatkov zaposlencev in v nekaterih sredinah tudi strank.

Da bi kadrovskim delavcem olajšali napore pri njihovem delu, smo se v podjetju Aktuar odločili organizirati seminar, na katerem bo obravnavana aktualna problematika:

  • • urejanja delovnih razmerij (objavljanje prostih delovnih mest, zaposlovanje brez objave, novosti na področju sklepanja PZ za določen čas, ugotavljanje delovne dobe novozaposlencev, odpravnina po prenehanju PZ za določen čas, prezaposlovanje delavcev (premeščanje), zaposlovanje za krajši delovni čas, določanje plač, povračila stroškov in drugi prejemki, odpovedi pogodb in vročanje pisanj, varstvo starejših delavcev, odpravnina ob odpovedi PZ, delovnopravna imuniteta, nadomestila plače, ekonomsko odvisna oseba, delovne knjižice – vročanje obrazcev M-1 in M-2 itd.);
  • vodenja obveznih kadrovskih evidenc in varstva osebnih podatkov v luči Splošne uredbe o varstvu OP (GDPR) in pripravljajočega novega ZVOP-2 (obvezne kadrovske evidence – zbirke osebnih podatkov, po Zakonu o evidencah na področju dela…, druge zbirke osebnih podatkov, evidenca dejavnosti obdelave, neposredno trženje, videonadzor, evidenca vstopov in izstopov itd.);
  • Zakona o matični evidenci (ZMEPIZ-1) (prehod na elektronsko prijavljanje, odjavljanje in spreminjanje podatkov z M obrazci, sprememba rokov za prijave v zavarovanja, vročanje M-1 in M-2 obrazca, novosti v zvezi s prijavami osnov /M-4 obrazec/, dosje zavarovanca, osebna informativna evidenca itd.);
  • določanja izrabe in načina izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela;
  • uporabe institutov prožnega urejanja delovnih razmerij (odrejanje drugega dela, mirovanje pravic po PZ za nedoločen čas, za čas sklenitve PZ za določen čas z že zaposlenim delavcem, suspenz PZ, čakanje na delo itd.);
  • urejanja razmerij z delavci v luči Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) (začasno in občasno delo, prijava v zavarovanja in roki prijave M-1, M-2, M-3 , prijava odpovedi PZ zavodu, prostovoljna uporaba PDM obrazcev, poučevanje delavca o pravicah in dolžnostih ob prenehanju delovnega razmerja, vključevanje delavca v ukrepe APZ med odpovednim rokom, vrsta in obseg pravic iz naslova brezposelnosti, razlogi za zavrnitev uveljavljanja pravic  iz naslova brezposelnosti itd.);
  • urejanja delovnih razmerij invalidov (prirejanje delovnih mest za invalide, odpoved PZ s ponudbo nove PZ, postopek pridobitve mnenja Komisije za ugotovitev podlag za odpoved PZ, odpoved PZ invalidu po pridobljenem mnenju komisije itd.).

 

Poleg navedene tematike bo na seminarju obravnavana tudi druga tematika (»srečujočih predpisov«), vezana na urejanje delovnih razmerij.

Udeleženci seminarja bodo kot gradivo prejeli splošni del Zbirke obrazcev za urejanje delovnih razmerij (vzorci pogodb o zaposlitvi, delovršnih pogodb, pogodbe o začasnem in občasnem delu, obvestila o izbiri na prosto delovno mesto, aneksa k PZ, spremembe PZ, odredbe nadurnega dela, obvestila o letnem dopustu, sklepi o suspenzu PZ itd.) ter obrazce za ureditev varstva osebnih podatkov po novi Uredbi o varstvu OP (sklep o imenovanju pooblaščenca za varstvo OP, privolitev za vodenje OP, sklep o uvedbi videonadzora, sklep o imenovanju komisije za uničevanje nosilcev OP, pooblastilo za vodenje evidenc OP, izjava o varovanju OP, evidence dejavnosti obdelave kadrovskih zbirk OP idr.). Gradivo bodo udeleženci prejeli tudi v elektronski obliki.

Na seminar vabimo:
• direktorje in njihove pomočnike,
• vodje splošnih, pravnih in kadrovskih služb, pravnike,
• kadrovike, poslovne sekretarke, tajnice in druge strokovne delavce ter
• druge delavce, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.

Seminar bo vodil Martin Poček, univ. dipl. iur. in oec., ki se s tematiko seminarja ukvarja že več kot 30 let kot praktik, teoretik in predavatelj.

Seminar bo v torek, dne 12. 2. 2019 v Mariboru, v Sejni sobi hotela Mercure (bivši hotel Piramida), Ulica heroja Šlandra 10 in v četrtek, dne 14. 2. 2019 v Ljubljani, v M-hotelu, Derčeva ulica 4, obakrat s pričetkom ob 9.00 uri in bo trajal do približno 13.30 ure.

Kotizacija za seminar z gradivom znaša 190,00 EUR. DDV po stopnji 22% je vštet v ceno. Za vsakega naslednjega udeleženca iz istega podjetja oz. družbe znaša kotizacija 160,00 EUR z že vštetim DDV. Kotizacijo nakažite na račun podjetja Aktuar, d.o.o., voden pri SKB d.d. (BIC: SKBASI2X), številka 03127-1000771154 (IBAN SI56 0312 7100 0771 154) pred seminarjem, na seminar pa prinesite dokazilo o plačani kotizaciji. Pri plačilu se sklicujte na številko SI00 05120219 za seminar dne 12. 2. 2019 v Mariboru in številko SI00 06140219 za seminar dne 14. 2. 2019 v Ljubljani.

Prijavnico lahko pošljite na Aktuar, d.o.o, Vrbnje 41, 4240 Radovljica ali po elektronski pošti na aktuar@siol.net ali pa se prijavite preko spodnje prijave.

Za dodatne informacije smo dosegljivi od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro na telefonski številki 04/5320 – 650.

Vljudno vabljeni!

 ELEKTRONSKA PRIJAVA NA SEMINAR

  1. Loading ...