UREJANJE DELOVNIH RAZMERIJ IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PO UREDBI O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Maribor, 9. 5. 2019
Ljubljana, 10. 5. 2019

Urejanje delovnih razmerij zajema področja, ki so pogosto predmet spreminjanj in dopolnjevanj ali vanje posegajo novi predpisi. Tako je tudi nova Uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov… (Uredba o varstvu OP), ki je stopila v veljavo 25. 5. 2018, globoko posegla na področje urejanja delovnih razmerij (in povzroča paniko), saj v to področje sodi tudi vodenje obveznih (4) kadrovskih evidenc, torej osebnih podatkov zaposlencev.

Urejanje delovnih razmerij segajo tako na področje normativnega urejanja delovnih razmerij (sistemizacija, varstvo osebnih podatkov, preprečevanje mobinga, disciplinska odgovornost ipd.) prek klasičnega zaposlovanja (objav prostih delovnih mest, zdravstvenih pregledov, sklepanja pogodb o zaposlitvi, prijav v zavarovanja (»M« obrazci), tekočih urejanj razmerij (plače, nadomestila plač, povračila stroškov, dopusti, druge odsotnosti, invalidnosti, varstvo pri delu itd.) do varstva osebnih podatkov, prenehanj pogodb in odpovedi pogodb. Predpisi, ki urejajo ta področja pa so pogosto spreminjani in dopolnjevani.

Zaznavanja iz prakse našega podjetja kažejo, da so pri operativnem delu praktikov premalo znane in uporabljane rešitve predpisov, ki omogočajo delovna razmerja urejati bolj prožno in učinkovito. Pogosto so spregledani vzporedni predpisi, ki segajo na področje urejanja delovnih razmerij in tudi lajšajo to urejanje. 

Da bi kadrovskim delavcem olajšali napore in reševanje problemov pri njihovem delu, smo se v podjetju Aktuar odločili organizirati seminar, na katerem bo obravnavana aktualna problematika:

  • urejanja delovnih razmerij (objavljanje prostih delovnih mest, zaposlovanje brez objave, novosti na področju sklepanja PZ za določen čas, krajši delovni čas, suspenz PZ, zaposlovanje direktorjev – družbenikov in vodilnih delavcev, odpravnine po prenehanju PZ za določen čas, odpovedi pogodb in vročanje pisanj, varstvo starejših delavcev, odpravnina ob odpovedi PZ, delovnopravna imuniteta, nadomestila plače, delovne knjižice itd.);
  • vodenja obveznih kadrovskih evidenc in varstva osebnih podatkov v luči Uredbe o varstvu OP in pripravljajočega novega ZVOP-2 (obvezne kadrovske evidence – zbirke osebnih podatkov, po Zakonu o evidencah na področju dela, pravne podlage za vodenje osebnih podatkov, druge zbirke osebnih podatkov, evidenca dejavnosti obdelave itd.);
  • Zakona o matični evidenci (ZMEPIZ-1) (elektronsko prijavljanje, odjavljanje in spreminjanje podatkov z M obrazci, sprememba rokov za prijave v zavarovanja, vročanje M-1 in M-2 obrazca, novosti v zvezi s prijavami osnov za pokojninsko zavarovanje /nekdanji M-4 obrazec/, osebna informativna evidenca, problematika obveščenosti delavcev o prijavljenih osnovah za PIZ itd.);
  • urejanja razmerij z delavci v luči Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) (začasno in občasno delo, uporaba PDM obrazcev, poučevanje delavca o pravicah in dolžnostih ob prenehanju delovnega razmerja, obveščanje zavoda za zaposlovanje o odpovedih PZ in vključevanje delavca v ukrepe APZ med odpovednim rokom, vrsta in obseg pravic iz naslova brezposelnosti, zavrnitev uveljavljanja pravic itd.);
  • določanja izrabe in načina izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela;
  • uporabe institutov prožnega urejanja delovnih razmerij (odrejanje drugega dela, mirovanje pravic po PZ za nedoločen čas, za čas sklenitve PZ za določen čas z že zaposlenim delavcem, suspenz PZ, čakanje na delo itd.);
  • urejanja delovnih razmerij invalidov (prirejanje delovnih mest za invalide, odpoved PZ s ponudbo nove PZ, postopek pridobitve mnenja Komisije za ugotovitev podlag za odpoved PZ, odpoved PZ invalidu po pridobljenem mnenju komisije);
  • olajšav pri zaposlovanju novih delavcev (olajšave za zaposlovanje za nedoločen čas – ZUTD-A, olajšave za že zaposlene delavce in za zaposlovanje mladih delavcev po ZPIZ-2, olajšave za zaposlovanje starejših delavcev, prijavljenih na zavodu za zaposlovanje – ZIUPTD).

 

Poleg navedene tematike bo na seminarju obravnavana tudi druga tematika (»srečujočih predpisov«), vezana na urejanje delovnih razmerij.

Udeleženci seminarja bodo kot gradivo prejeli splošni del Zbirke obrazcev za urejanje delovnih razmerij (vzorci pogodb o zaposlitvi, delovršnih pogodb, pogodbe o začasnem in občasnem delu, obvestila o izbiri na prosto delovno mesto, aneksa k PZ, spremembe PZ, odredbe nadurnega dela, obvestila o letnem dopustu, sklepi o suspenzu PZ itd.) ter obrazce za ureditev varstva osebnih podatkov po novi Uredbi o varstvu OP (sklep o imenovanju pooblaščenca za varstvo OP, privolitev za vodenje OP, sklep o uvedbi videonadzora, sklep o imenovanju komisije za uničevanje nosilcev OP, pooblastilo za vodenje evidenc OP, izjava o varovanju OP, evidence dejavnosti obdelave kadrovskih zbirk OP idr.). Gradivo bodo udeleženci prejeli tudi v elektronski obliki.

Na seminar vabimo:
• direktorje in njihove pomočnike,
• vodje splošnih, pravnih in kadrovskih služb, pravnike,
• kadrovike, poslovne sekretarke, tajnice in druge strokovne delavce ter
• druge delavce, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.

Seminar bo vodil Martin Poček, univ. dipl. iur. in oec., ki se s tematiko seminarja ukvarja že več kot 30 let kot praktik, teoretik in predavatelj.

Seminar bo v četrtek, 9. 5. 2019 v Mariboru, v Sejni sobi Hotela Mercure (bivši hotel Piramida), Ulica heroja Šlandra 10 in v petek, 10. 5. 2019 v Ljubljani, v M-hotelu, Derčeva ulica 4, obakrat s pričetkom ob 9.00 uri in bo trajal do približno 13.30 uri.

Kotizacija za seminar z gradivom znaša 190,00 EUR. DDV po stopnji 22% je vštet v ceno. Za vsakega naslednjega udeleženca iz istega podjetja oz. družbe znaša kotizacija 160,00 EUR z že vštetim DDV. Kotizacijo nakažite na račun podjetja Aktuar, d.o.o., voden pri SKB d.d. (BIC: SKBASI2X), številka 03127-1000771154 (IBAN SI56 0312 7100 0771 154) pred seminarjem, na seminar pa prinesite dokazilo o plačani kotizaciji. Pri plačilu se sklicujte na številko SI00 15090519 za seminar dne 9. 5. 2019 v Mariboru in številko SI00 16100519 za seminar dne 10. 5. 2019 v Ljubljani.

Prijavnico pošljite na Aktuar, d.o.o, Vrbnje 41, 4240 Radovljica ali po elektronski pošti na aktuar@siol.net ali pa se prijavite preko spodnje prijave.

Za dodatne informacije smo dosegljivi od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro na telefonski številki 04/5320 – 650.

Vljudno vabljeni!

 ELEKTRONSKA PRIJAVA NA SEMINAR

  1. Loading ...