UREJANJE DELOVNIH RAZMERIJ V LUČI NOVEL POKOJNINSKEGA ZAKONA, ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA, ZAKONA O MINIMALNI PLAČI TER COVID-19 PREDPISOV

Maribor, 8. 9. 2020
Ljubljana, 10. 9. 2020

V letu 2020 so začele veljati novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E) in Zakona o minimalni plači (ZMinP-B), dopolnjen pa je bil tudi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1B). Uveljavljene spremembe in dopolnitve predpisov globoko posegajo na področje urejanja delovnih razmerjih v praksi.

Novele citiranih predpisov poleg pogostih, že predhodnih, spreminjanj v preteklih letih (tako ZPIZ-2, ZUTD, ZMEPIZ-1 itn.) povzročajo, da se ob tekočem delu slej ko prej izgubi pregled nad spreminjanji, dopolnjevanji in popravljanji predpisov in pravil, ko pa se to zgodi, je še toliko težje slediti tekočim dogajanjem na tem področju.

Urejanje delovnih razmerij zajema široko področje aktivnosti, urejano z mnogimi in, kot pravkar videno, pogosto spreminjajočimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, kolektivnimi pogodbami, mnogokrat tudi z bolj ali manj formalnimi predpisi (navodila ipd.), pa tudi z interventnimi posegi. Aktivnosti segajo tako na področje normativnega urejanja razmerij (sistemizacija, varstvo osebnih podatkov, preprečevanje mobinga, disciplinska odgovornost ipd.) preko objav prostih delovnih mest, preventivnih zdravstvenih pregledov, sklepanj pogodb o zaposlitvi, prijav v zavarovanja (»M« obrazci), tekočih urejanj razmerij (plače, nadomestila plač, povračila stroškov, dopusti, druge odsotnosti, varstvo pri delu itd.), problematike invalidov do prenehanj pogodb in odpovedi pogodb. V letošnjem letu pa so na področje urejanja delovnih razmerij drastično posegli tudi interventni predpisi zaradi epidemije COVID-19.

Da bi poskušali pomagati v tem konglomeratu predpisov, smo se v podjetju Aktuar odločili organizirati pričujoči seminar. na katerem bo obravnavana aktualna problematika:

  • tekočega urejanje delovnih razmerij v vsakdanji praksi (objavljanje prostih delovnih mest, zaposlovanje brez objave, zaposlitev na dveh delovnih mestih, odrejanje drugega dela, suspenz pogodbe o zaposlitvi, mirovanje pravic, novosti na področju sklepanja PZ za določen čas, krajši delovni čas, odpravnina po prenehanju PZ za določen čas, odpovedi pogodb in vročanje pisanj, varstvo starejših delavcev, odpovedi PZ invalidom, odpravnina ob odpovedi PZ, delovnopravna imuniteta, nadomestila plače, čakanje na delo, neplačan dopust, ekonomsko odvisna oseba, delovne knjižice itd.);
  • vpliva novele ZPIZ-G na urejanje delovnih razmerij v praksi (bonusi za daljše ostajanje v delovnem razmerju, delna upokojitev, ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe, spremembe odmernih odstotkov itd.);
  • urejanja razmerij z delavci v luči Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) (začasno in občasno delo, uporaba PD obrazcev, obveščanje Zavoda za zaposlovanje o odpovedih PZ in vključevanje delavcev v ukrepe APZ med odpovednim rokom, vrsta in obseg pravic iz naslova brezposelnosti, zavrnitev uveljavljanja pravic itd.);
  • urejanje delovnih razmerij v luči interventnih predpisov epidemije COVID-19 (odrejanje drugega dela, odrejanje čakanja na delo na domu, napotitev na delo na domu, karantena, dopusti, nadomestila plač v času trajanja epidemije in po njej itd.);
  • izvajanja Zakona o matični evidenci (ZMEPIZ-1) (elektronsko prijavljanje, odjavljanje in spreminjanje podatkov z M obrazci, sprememba rokov za prijave v zavarovanja, vročanje M-1 in M-2 obrazca, ukinitev M-4 obrazca, dosje zavarovanca, osebna informativna evidenca itd.);
  • obveznih kadrovskih evidenc in varstva osebnih podatkov (obvezne kadrovske evidence – zbirke osebnih podatkov, po Zakonu o evidencah na področju dela… druge zbirke osebnih podatkov, evidenca dejanj obdelave osebnih podatkov itd.);
  • olajšav pri zaposlovanju novih delavcev (olajšave za zaposlovanje za nedoločen čas – ZUTD-A, olajšave za zaposlovanje starejših in prvo zaposlitev mlajših delavcev po ZPIZ-2);
  • načina določanja minimalne plače in odmerjanje dodatkov ter drugih sestavin plače izraženih v odstotno vrednosti od osnovne plače (definicija pojmov osnovna plača, minimalna plača, plača, vloga in pomen osnovne plače, izvzem iz minimalne plače vseh dodatkov in dela plače za delovno uspešnost, korelacija z najnižjo osnovo za obračun prispevkov po 4. odst. 144. člena ZPIZ-2 itd.).

 

Namen seminarja je, poleg obravnave aktualne problematike s področja urejanja delovnih razmerij, splošnih, kadrovskih in administrativnih zadev, seznaniti pravnike, kadrovske delavce, poslovne sekretarje, tajnice in druge strokovne delavce, kateri predpis ureja katero materijo, seveda zgolj z vidika rabe v okviru potreb, kajti sicer bi se lahko izgubili v množici predpisov.

Udeleženci seminarja bodo kot gradivo prejeli Zbirko obrazce za urejanje DR po ZDR-1 in posebno zbirko obrazcev za urejanje DR (vzorec pogodbe o zaposlitvi na dveh delovnih mestih, opis prirejenega DM za invalida, pogodbe o izobraževanju, zahteva za presojo ocene osebnega zdravnika, pritožba na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zoper odločbo o invalidnosti, odgovor na tožbo itd.) in Zbirko obrazcev za vodenje evidenc dejanj obdelave osebnih podatkov.

Na seminar vabimo:
• direktorje in ravnatelje zavodov ter njihove pomočnike,
• poslovne sekretarke, tajnice VIZ in tajnice zavodov,
• strokovne delavce občin, ministrstev, sodišč, agencij…,
• kadrovske referente ter druge strokovne delavce, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.

Seminar bo vodil Martin Poček, ki se s tematiko seminarja ukvarja že vrsto let kot praktik, teoretik in predavatelj.

Seminar bo v torek, dne 8. 9. 2020 v Mariboru, v Sejni sobi Hotela Mercure (bivši hotel Piramida), Ulica heroja Šlandra 10, in v četrtek, dne 10. 9. 2020 v Ljubljani, v M-hotelu, Derčeva ulica 4, obakrat s pričetkom ob 9.00 uri in predvidenim koncem ob 13.30 uri.

Kotizacija za seminar z gradivom znaša 190,00 EUR. DDV po stopnji 22% je vštet v ceno. Za vsakega naslednjega udeleženca iz istega zavoda oz. ustanove znaša kotizacija 160,00 EUR z že vštetim DDV. Kotizacijo nakažite na račun podjetja Aktuar, d.o.o., voden pri SKB d.d. (BIC: SKBASI2X), številka 03127-1000771154 (IBAN SI56 0312 7100 0771 154) pred seminarjem, na seminar pa prinesite dokazilo o plačani kotizaciji. Pri plačilu se sklicujte na številko SI00 17080920 za seminar dne 8. 9. 2020 v Mariboru in številko SI00 18100920 za seminar dne 10. 9. 2020 v Ljubljani. V kolikor kotizacije ne poravnate pred izvedenim seminarjem vas prosimo, da nam na seminar prinesete naročilnico.

Prijavnico lahko pošljete na Aktuar, Vrbnje 41, 4240 Radovljica ali po elektronski pošti na aktuar@siol.net ali pa se prijavite preko spodnje prijavnice.

Za dodatne informacije smo dosegljivi od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro na telefonski številki 04/5320 – 650.

Vljudno vabljeni!

 ELEKTRONSKA PRIJAVA NA SEMINAR

  1. Loading ...