SEMINARJI JAVNI SEKTOR

Seminarji potekajo v Mariboru in Ljubljani

Ponovljen seminar: UREJANJE STATUSA IN DELOVNIH RAZMERIJ UČITELJEV – RAZREDNIKOV

Z aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. št. 80/18, v nadaljevanju: aneks h KP VIZ) so se v Katalog funkcij, nazivov in delovnih mest, predvsem pa v prakso vzgojno-izobraževalnih zavodov, uvrstila in uvedla nova delovna mesta učitelj – razrednik v vseh nazivih in z novo vrednostjo izhodiščnih osnovnih plač.

Rešitev problematike razredništva z uvedbo novih delovnih mest, posrečena ali ne, zahteva oziroma bo zahtevala vsakoletne aktivnosti urejanja statusa učitelja razrednika (določitev oziroma imenovanje razrednika) in urejanja delovnih razmerij z učitelji razredniki (sklepanje pogodb o zaposlitvi). Določenim oziroma imenovanim učiteljem – razrednikom bo namreč ob vsakokratnem imenovanju za razrednika potrebno ponuditi novo pogodbo o zaposlitvi (2. odst. 49. čl. ZDR-1), po prenehanju razredništva pa učitelju zagotoviti nadaljevanje delovnega razmerja na delovnem mestu, za katerega je imel (in ima) sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pred nastopom razredništva.

Rešitev statusa in ureditev delovnega razmerja učitelja – razrednika, ki ga ponuja 9. člen zgoraj citiranega aneksa h KP VIZ, je najmanj nedorečena in v svojih določbah nasprotujoča si (ali pa gre za lapsus).

Posebno teževo predstavlja določitev osnovne plače učitelju – razredniku (z upoštevanjem vseh napredovanj) in začetek obračunavanja višje osnovne plače.

Glede na dejstvo, da se šolsko leto izteka, s 1. 9. 2019 pa se začnejo uporabljati določbe o novem delovnem mestu učitelj – razrednik (in začne obračunavati in izplačevati višja osnovna plača le-tem), je oziroma bo potrebno še pred zaključkom šolskega leta ali najkasneje do konca avgusta urediti vse potrebno tako, da bodo učitelji – razredniki s 1. 9. 2019 imeli podpisane pogodbe o zaposlitvi za novo delovno mesto.

Kot velikokrat doslej, novost, torej uvedba novega delovnega mesta, povsem razumno vnaša nejasnosti pri delu strokovnih delavcev, zato smo se v podjetju Aktuar odločili, da organiziramo seminar in skušamo pomagati pri razreševanju zagat, ki se bodo zagotovo porajale... več o seminarju