SEMINARJI JAVNI SEKTOR

Seminarji potekajo v Mariboru in Ljubljani

POSEBNOSTI UREJANJA DELOVNIH RAZMERIJ, PLAČ, POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH PREJEMKOV V LETU 2019 V JAVNEM SEKTORJU

Prenehanje veljave in rabe (ne še vseh) interventnih predpisov oziroma posegov na področje urejanja delovnih razmerij in plač v javnem sektorju megli pregled nad predpisi, ki jih je potrebno uporabljati pri urejanju delovnih razmerij in določanju pravic delavcev v javnem sektorju v letu 2019.

Tako so v določenih dejavnosti še vedno omejitve zaposlovanja, višanje osnovnih plač še vedno poteka po predpisani dinamiki, povračila stroškov in povračila stroškov na službenem potovanju se obračunavajo po še vedno veljavnem ZUJF in aneksih h KP dejavnosti (Ur. l. 40/12), po katerih se obračunavajo sicer tudi drugi dohodki v zvezi z delom, na novo pa so urejena napredovanja in določanje ter obračunavanje višjih plač itd.

Za osvetlitev problematike in v pomoč strokovnim delavcem, smo se v podjetju Aktuar odločili organizirati seminar, na katerem bo obravnavana tekoča aktualna problematika:

  • zaposlovanja in sklepanja delovnih razmerij v letu 2019 (politika zaposlovanja v letu 2019, finančni načrti in kadrovski načrti, meje zaposlovanja v letu 2019, objavljanje prostih delovnih mest, zaposlovanje brez objave, ohranjanje oziroma povečevanje števila zaposlenih – nove možne rešitve)… več o seminarju

POSTOPEK VOLITEV IN DELO SVETA ZAVODA TER POSTOPEK IMENOVANJA RAVNATELJA oz. DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA

Postopek volitev in odpoklica predstavnikov delavcev v svete zavodov in delo svetov javnih zavodov postaja iz dneva v dan bolj zapleteno. Zapletajo ga vsemogoči interesi in vpletanja lokalne, pa tudi širše politike. Iz prakse je zaznati, da ob obstruktivnih ravnanjih, celo lokalnih ali državnih institucij, postanejo strokovni delavci nemočni.

Delo sveta zavoda je potrebno urediti s poslovnikom, prav tako pa je modro z internim aktom urediti volitve predstavnikov delavcev v svet.

Najpogostejši zapleti pri delu svetov zavodov se seveda porajajo v postopkih imenovanja ravnatelja oz. direktorja, v katere vse pogosteje posegajo take ali drugačne, pretežno politično podprte, struje. V teh postopkih zaradi nedorečenosti pravil procesnih ravnanj sveti pogosto zaidejo na področje pravnih marginalij.

Velik problem pri delu svetov in imenovanju ravnatelja oz. direktorja je nasprotje interesov, ko član sveta ali celo njegov predsednik kandidira za ravnatelja oz. direktorja. V takih primerih se mora kandidat izločiti ali pa ga mora iz postopka imenovanja ravnatelja oz. direktorja izločiti svet zavoda.

Neredko v praksi prihaja do problemov v zvezi z vodenjem sveta zavoda in vlogo predsednika sveta. V praksi poznamo primere, ko predsednik sveta poskuša postati subordinator ali celo nadrejen ravnatelju oz. direktorju zavoda, na drugi strani pa so znani primeri, ko je predsednik sveta povsem pasiven.

Pretežni večini zapletov, zlasti postopkovne narave, se je mogoče uspešno izogniti ob poznavanju obstoječih predpisov in ob ustrezni ureditvi v interni normativi. To pa je potrebno doseči še pred nastopom težav, ob njihovem nastopu obstaja tveganje, da rešitve ne bodo idealne oziroma racionalne… več o seminarju