SEMINARJI JAVNI SEKTOR

Seminarji potekajo v Mariboru in Ljubljani

VOLITVE IN DELO SVETOV, POSTOPEK IMENOVANJA DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV TER UGOTAVLJANJE IN OCENJEVANJE NJIHOVE DELOVNE USPEŠNOSTI ZA LETO 2019

Volitve predstavnikov delavcev v svete javnih zavodov zahtevajo osvežitev poznavanja predpisov, ki urejajo postopke volitev (Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, statusni akti, interna normativa). Zaradi občasnosti izvajanja teh postopkov, in tudi iz drugih razlogov, so volitve lahko zapleten postopek. Tudi delo svetov zavodov je potrebno urediti s poslovnikom, saj se ob mnogih nalogah sveta, določenih z Zakonom o zavodih, področnimi zakoni in drugimi srečujočimi predpisi to pogosto zapleta.

Najpogostejši zapleti pri delu svetov zavodov se seveda porajajo v postopkih imenovanja direktorja oziroma ravnatelja. V teh postopkih zaradi nedorečenosti pravil procesnih ravnanj sveti pogosto zaidejo na področje pravnih marginalij. To pa omogoča ravnanja, ki so tako ali drugače prirejena močnejšim opcijam oziroma strujam..

Ocenjevanje delovne uspešnosti direktorjev oz. ravnateljev za leto 2019 bo tudi v letošnjem letu formalnost (redna delovna uspešnost se po Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin /ZUPPJS2021 – Ur. l. št. 75/19/ ne izplačuje), ga je pa potrebno izvesti, pomembnost ocene dela pa ni zanemarljiva za »pomandatno« obdobje zaposlitve direktorja oz. ravnatelja in njegovo razporeditev v plačni razred… več o seminarju

Ponovljen seminar: PLAČE, NADOMESTILA PLAČ, DRUGI PREJEMKI, POVRAČILA STROŠKOV TER PROBLEMATIKA MINIMALNIH PLAČ V LETU 2020

V zadnjih letih je bilo uveljavljenih veliko novih predpisov in sprememb predpisov, ki segajo na področje plač in plačevanja obveznosti iz plač ter povračil stroškov in drugih prejemkov iz DR (ZDR-1 ZPIZ-2, ZZVZZ, ZMEPIZ-1, ZUTD, ZIUPTD, ZDoh-2, ZMinP itd.). V zadnjih mesecih leta 2019 pa so bili ponovno spremenjeni še ZDoh-2, ZPIZ-2 in ZUTD.

Novela Zakona o minimalni plači (ZMinP), ki je v celoti stopila v veljavo 1. 1. 2020, izvzema iz minimalne plače vse dodatke, del plače za delovno uspešnost (povečan obseg dela, plača iz naslova tržne dejavnosti), kar pomeni drastično redefinicijo minimalne plače in v kontekstu z najnižjo osnovo za obračun prispevkov za socialna zavarovanja dodatno zapleta obračun plač. Prav tako redefinicija minimalne plače pred praktike stavlja nove dileme (višina dejanske osnovne plače, osnova za nadomestila plač, osnova za odmero dodatkov itd.). Za delodajalce pa pomeni dvig višine minimalne plače, z izločitvami drugih sestavin plače iz minimalne plače, hudo obremenitev stroškov dela (česar posledice so, za prenekatere osebe javnega prava, lahko nepredvidljive).

Med pomembne novosti je šteti tudi ukinitev M-4 obrazca v letu 2017 in uvedba novega načina poročanja oziroma prijave podatkov o osnovah, obračunanih in plačanih prispevkih ter obdobjih pokojninskega in invalidskega zavarovanja (prijava podatkov o osnovah). Spremembe načina poročanja podatkov o osnovah so privedle do pomembnih sprememb »Pravilnika o REK obrazcih«. Oblikovane so nove »M« rubrike iREK obrazca. Tako prijavo podatkov o osnovah oblikuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (na podlagi podatkov iz iREK obr. ki jih posreduje FURS) sam, o tem katere prejemke in v kakšnem obsegu in višini vključi v osnove pa se je mogoče seznaniti le z vpogledom v informativno osebno evidenco, do katere pa je mogoče dostopati le z digitalnim potrdilom… več o seminarju