SEMINARJI JAVNI SEKTOR

Seminarji potekajo v Mariboru in Ljubljani

UREJANJE DELOVNIH RAZMERIJ V LUČI NOVEL POKOJNINSKEGA ZAKONA, ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA IN ZAKONA O MINIMALNI PLAČI

V letu 2020 so začele veljati novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E) in Zakona o minimalni plači (ZMinP-B), dopolnjen pa je bil tudi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1B). Uveljavljene spremembe in dopolnitve predpisov globoko posegajo na področje urejanja delovnih razmerjih v praksi.

Novele citiranih predpisov poleg pogostih, že predhodnih, spreminjanj v preteklih letih (tako ZPIZ-2, ZUTD, ZMEPIZ-1 itn.) povzročajo, da se ob tekočem delu slej ko prej izgubi pregled nad spreminjanji, dopolnjevanji in popravljanji predpisov in pravil, ko pa se to zgodi, je še toliko težje slediti tekočim dogajanjem na tem področju.

Urejanje delovnih razmerij zajema široko področje aktivnosti, urejano z mnogimi in, kot pravkar videno, pogosto spreminjajočimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, kolektivnimi pogodbami, mnogokrat tudi z bolj ali manj formalnimi predpisi (navodila ipd.), pa tudi z interventnimi posegi. Aktivnosti segajo tako na področje normativnega urejanja razmerij (sistemizacija, varstvo osebnih podatkov, preprečevanje mobinga, disciplinska odgovornost ipd.) preko objav prostih delovnih mest, preventivnih zdravstvenih pregledov, sklepanj pogodb o zaposlitvi, prijav v zavarovanja (»M« obrazci), tekočih urejanj razmerij (plače, nadomestila plač, povračila stroškov, dopusti, druge odsotnosti, varstvo pri delu itd.), problematike invalidov do prenehanj pogodb in odpovedi pogodb. Nekatere teh aktivnosti so vezane na rabo in seveda poznavanje specialnih (zakonskih ali podzakonskih) predpisov in pravil… več o seminarju

POSTOPEK VOLITEV IN DELO SVETA ZAVODA TER POSTOPEK IMENOVANJA RAVNATELJA oz. DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA

Postopek volitev in odpoklica predstavnikov delavcev v svete zavodov in delo svetov javnih zavodov postaja iz dneva v dan bolj zapleteno. Zapletajo ga vsemogoči interesi in vpletanja lokalne, pa tudi širše politike. Iz prakse je zaznati, da ob obstruktivnih ravnanjih, celo lokalnih ali državnih institucij, postanejo strokovni delavci nemočni.

Delo sveta zavoda je potrebno urediti s poslovnikom, prav tako pa je modro z internim aktom urediti volitve predstavnikov delavcev v svet.

Najpogostejši zapleti pri delu svetov zavodov se seveda porajajo v postopkih imenovanja ravnatelja oz. direktorja, v katere vse pogosteje posegajo take ali drugačne, pretežno politično podprte, struje. V teh postopkih zaradi nedorečenosti pravil procesnih ravnanj sveti pogosto zaidejo na področje pravnih marginalij.

Velik problem pri delu svetov in imenovanju ravnatelja oz. direktorja je nasprotje interesov, ko član sveta ali celo njegov predsednik kandidira za ravnatelja oz. direktorja. V takih primerih se mora kandidat izločiti ali pa ga mora iz postopka imenovanja ravnatelja oz. direktorja izločiti svet zavoda.

Neredko v praksi prihaja do problemov v zvezi z vodenjem sveta zavoda in vlogo predsednika sveta. V praksi poznamo primere, ko predsednik sveta poskuša postati subordinator ali celo nadrejen ravnatelju oz. direktorju zavoda, na drugi strani pa so znani primeri, ko je predsednik sveta povsem pasiven.

Pretežni večini zapletov, zlasti postopkovne narave, se je mogoče uspešno izogniti ob poznavanju obstoječih predpisov in ob ustrezni ureditvi v interni normativi. To pa je potrebno doseči še pred nastopom težav, ob njihovem nastopu obstaja tveganje, da rešitve ne bodo idealne oziroma racionalne… več o seminarju