SEMINARJI JAVNI SEKTOR

Seminarji potekajo v Mariboru in Ljubljani

 NAPREDOVANJE V PLAČNE RAZREDE IN OCENJEVANJE ZA NAPREDOVANJE V LETU 2019 V LUČI ZADNJIH SPREMEMB PLAČNIH PREDPISOV V JAVNEM SEKTORJU

Letos bo potrebno do 15. marca, že enajstič po uveljavitvi ZSPJS, izvesti redni postopek ocenjevanja vseh delavcev za napredovanje v višji plačni razred. Letošnje ocenjevanje in iz njega izhajajoče napredovanje bo, v skladu z določbami Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. l. 80/18) in Zakona o spremembah in dopolnitvah ZSPJS (Ur. l. št. 84/18 – ZSPJS-V) rezultiralo v povišanju osnovnih plač od 1. 12. 2019 (izplačanih v januarju 2020).

Toda ugotavljanje pogojev za napredovanje bo letos, tako kot je bilo lansko leto, še posebej zahtevno, saj so večletni intervencijski posegi na področje plač v javnem sektorju povzročili nemalo zmede.

Zmedo povzroča tudi lanskoletno povišanje osnovnih plač in določena dinamika povišanj (»obročno« povišanje), saj uvrstitev delovnih mest v plačne razrede po Aneksih h KP megli sliko o napredovalnih razredih, torej v kateri plačni razred bo delavec napredoval in po katerem plačnem razredu in kdaj bo obračunana višja osnovna plača.

Napredovanje v plačne razrede ureja Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. št. 51/08, 91/08 in 113/09). Postopek ocenjevanja delavcev in ugotavljanja pogojev za napredovanje v višji(a) plačni(a) razred(a) teče po pravilih in kriterijih iz Uredbe.

Z določbami Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju se urejajo še redna delovna uspešnost, povečan obsega dela, jubilejna nagrada za 40 let, odpravnine ob upokojitvi in nekateri dodatki k plači… več o seminarju