SEMINARJI JAVNI SEKTOR

Seminarji potekajo v Mariboru in Ljubljani

POSTOPEK VOLITEV IN DELO SVETA ZAVODA TER POSTOPEK IMENOVANJA RAVNATELJA oz. DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA

Postopek volitev in odpoklica predstavnikov delavcev v svete zavodov in delo svetov javnih zavodov postaja iz dneva v dan bolj zapleteno. Zapletajo ga vsemogoči interesi in vpletanja lokalne, pa tudi širše politike. Iz prakse je zaznati, da ob obstruktivnih ravnanjih, celo lokalnih ali državnih institucij, postanejo strokovni delavci nemočni.

Delo sveta zavoda je potrebno urediti s poslovnikom, prav tako pa je modro z internim aktom urediti volitve predstavnikov delavcev v svet.

Najpogostejši zapleti pri delu svetov zavodov se seveda porajajo v postopkih imenovanja ravnatelja oz. direktorja, v katere vse pogosteje posegajo take ali drugačne struje (kar bo kaj lahko stopnjevano ob zadnjih spremembah ZOFVI, s katerimi se slabi vpliv delavcev VIZ na odločanje v svetu)..

Velik problem pri delu svetov in imenovanju ravnatelja oz. direktorja je nasprotje interesov, ko član sveta ali celo njegov predsednik kandidira za ravnatelja oz. direktorja. V takih primerih se mora kandidat izločiti ali pa ga mora iz postopka imenovanja ravnatelja oz. direktorja izločiti svet zavoda.

Neredko v praksi prihaja do problemov v zvezi z vodenjem sveta zavoda in vlogo predsednika sveta. V praksi poznamo primere, ko predsednik sveta poskuša postati subordinator ali celo nadrejen ravnatelju oz. direktorju zavoda, na drugi strani pa so znani primeri, ko je predsednik sveta povsem pasiven.

Pretežni večini zapletov, zlasti postopkovne narave, se je mogoče uspešno izogniti ob poznavanju obstoječih predpisov in ob ustrezni ureditvi v interni normativi. To pa je potrebno doseči še pred nastopom težav, ob njihovem nastopu obstaja tveganje, da rešitve ne bodo idealne oziroma racionalne… več o seminarju