SEMINARJI JAVNI SEKTOR

Seminarji potekajo v Mariboru in Ljubljani

USKLADITEV PLAČ IN DRUGE AKTIVNOSTI V ZVEZI Z DOGOVOROM O PLAČAH IN DRUGIH STROŠKIH DELA V JAVNEM SEKTORJU

Po zaključku uspešnih pogajanj sindikatov o plačah v javnem sektorju je bil sprejet in podpisan DOGOVOR O PLAČAH IN DRUGIH STROŠKIH DELA V JAVNEM SEKTORJU (Ur. l. 80/18, v nadaljevanju: dogovor), ki prinaša obsežne spremembe pa tudi novosti v plačni sistem javnega sektorja. Sklenjenemu dogovoru bodo sledile še spremembe ZSPJS, ki bodo uzakonile posamezne dele dogovora (RDU, povečan obseg dela, napredovanje). Na podlagi dogovora pa so že sklenjeni aneksi h KPND in KPJS ter h kolektivnim pogodbam dejavnosti.

Dogovor prinaša dopadljive novosti zlasti v zvezi s povišanjem osnovnih plač, te se namreč povišajo za pretežno večino delovnih mest v JS in sicer najmanj za 1 in največ za 3 plačne razrede, uvajajo se nova delovna mesta in nazivi, določa se dinamika uveljavitve povečanja plač, določa se poračun regresa za leto 2018, uvaja se jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v JS, spreminjajo se višine dodatkov itd.

Dogovor pa seveda nalaga delodajalcem tudi normativno ureditev v delovnih sredinah. Tako bo potrebno (v roku 45 dni) uskladiti akte o sistemizaciji (novi PR in nova DM), Po določbi 7. člena ZSPJS je namreč v aktu o sistemizaciji delovnih mest potrebno določiti, poleg ostalega, tudi plačni razred delovnega mesta. Na splošno bo potrebno vse delavce, katerih osnovne plače so se zvišale, najprej s pisnim obvestilom (4. odst. 3. čl. ZSPJS) obvestiti o spremembi osnovne plače in jim hkrati ponuditi predlog Aneksa k pogodbi o zaposlitvi. Posebni postopek pa bo potreben za (pre)zaposlitev na nova delovna mesta.

Delavci, katerih osnovne plače so povišane, bodo za 1 plačni razred povišano plačo prejeli ob izplačilu plač za mesec januar 2019 (izplačilo v mesecu februarju 2019)… več o seminarju