SEMINARJI JAVNI SEKTOR

Seminarji potekajo v Mariboru in Ljubljani

NAPREDOVANJE V PLAČNE RAZREDE IN OCENJEVANJE ZA NAPREDOVANJE V LETU 2020 V LUČI SPREMEMB PLAČNIH PREDPISOV V JAVNEM SEKTORJU

Letos bo potrebno do 15. marca, že dvanajstič po uveljavitvi ZSPJS, izvesti redni postopek ocenjevanja vseh delavcev za napredovanje v višji plačni razred. Letošnje ocenjevanje in iz njega izhajajoče napredovanje bo, v skladu z določbami Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. l. 80/18), Zakona o spremembah in dopolnitvah ZSPJS (Ur. l. št. 84/18 – ZSPJS-V) in sprememb Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede rezultiralo v povišanju osnovnih plač od 1. 12. 2020 (izplačanih v januarju 2021).

Toda ugotavljanje pogojev za napredovanje bo letos, tako kot je bilo lansko leto, še posebej zahtevno, saj so večletni intervencijski posegi na področje plač v javnem sektorju povzročili nemalo zmede.

Zmedo povzroča tudi predlanskoletno povišanje osnovnih plač in določena dinamika povišanj (»obročno« povišanje), saj uvrstitev delovnih mest v plačne razrede po Aneksih h KP megli sliko o napredovalnih razredih, torej v kateri plačni razred bo delavec napredoval in po katerem plačnem razredu in kdaj bo obračunana višja osnovna plača.

Napredovanje v plačne razrede ureja Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. št. 51/08 in naprej). Postopek ocenjevanja delavcev in ugotavljanja pogojev za napredovanje v višji(a) plačni(a) razred(a) teče po pravilih in kriterijih iz Uredbe.

Z novim Zakonom o ukrepih na področju plač… (Ur. l. 75/19) se za leto 2020 in 2021 urejajo še nadomestila plač funkcionarjem, redna delovna uspešnost, povečan obsega dela in jubilejna nagrade v javnem sektorju… več o seminarju