SEMINARJI GOSPODARSTVO

Seminarji potekajo v Mariboru in Ljubljani

UREJANJE DELOVNIH RAZMERIJ V LUČI NOVEL POKOJNINSKEGA ZAKONA, ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA IN ZAKONA O MINIMALNI PLAČI

V letu 2020 so začele veljati novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E) in Zakona o minimalni plači (ZMinP-B), dopolnjen pa je bil tudi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1B). Uveljavljene spremembe in dopolnitve predpisov globoko posegajo na področje urejanja delovnih razmerjih v praksi.

Novele citiranih predpisov poleg pogostih, že predhodnih, spreminjanj v preteklih letih (tako ZPIZ-2, ZUTD, ZMEPIZ-1 itn.) povzročajo, da se ob tekočem delu slej ko prej izgubi pregled nad spreminjanji, dopolnjevanji in popravljanji predpisov in pravil, ko pa se to zgodi, je še toliko težje slediti tekočim dogajanjem na tem področju.

Urejanje delovnih razmerij zajema široko področje aktivnosti, urejano z mnogimi in, kot pravkar videno, pogosto spreminjajočimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, kolektivnimi pogodbami, mnogokrat tudi z bolj ali manj formalnimi predpisi (navodila ipd.), pa tudi z interventnimi posegi. Aktivnosti segajo tako na področje normativnega urejanja razmerij (sistemizacija, varstvo osebnih podatkov, preprečevanje mobinga, disciplinska odgovornost ipd.) preko objav prostih delovnih mest, preventivnih zdravstvenih pregledov, sklepanj pogodb o zaposlitvi, prijav v zavarovanja (»M« obrazci), tekočih urejanj razmerij (plače, nadomestila plač, povračila stroškov, dopusti, druge odsotnosti, varstvo pri delu itd.), problematike invalidov do prenehanj pogodb in odpovedi pogodb. Nekatere teh aktivnosti so vezane na rabo in seveda poznavanje specialnih (zakonskih ali podzakonskih) predpisov in pravil… več o seminarju