SEMINARJI GOSPODARSTVO

Seminarji potekajo v Mariboru in Ljubljani

Ponovljen seminar: PLAČE, NADOMESTILA PLAČ, DRUGI PREJEMKI, POVRAČILA STROŠKOV TER PROBLEMATIKA MINIMALNIH PLAČ V LETU 2020

V zadnjih letih je bilo uveljavljenih veliko novih predpisov in sprememb predpisov, ki segajo na področje plač in plačevanja obveznosti iz plač ter povračil stroškov in drugih prejemkov iz DR (ZDR-1 ZPIZ-2, ZZVZZ, ZMEPIZ-1, ZUTD, ZIUPTD, ZDoh-2, ZMinP itd.). V zadnjih mesecih leta 2019 pa so bili ponovno spremenjeni še ZDoh-2, ZPIZ-2 in ZUTD.

Novela Zakona o minimalni plači (ZMinP), ki je v celoti stopila v veljavo 1. 1. 2020, izvzema iz minimalne plače vse dodatke, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, kar pomeni drastično redefinicijo minimalne plače in v kontekstu z najnižjo osnovo za obračun prispevkov za socialna zavarovanja dodatno zapleta obračun plač. Prav tako redefinicija minimalne plače pred praktike stavlja nove dileme (višina dejanske osnovne plače, osnova za nadomestila plač, osnova za odmero dodatkov itd.). Za delodajalce pa pomeni dvig višine minimalne plače, skupaj z izločitvami drugih sestavin plače iz minimalne plače, hudo obremenitev stroškov dela, česar posledice so lahko nepredvidljive.

Med pomembne novosti je šteti tudi ukinitev M-4 obrazca v letu 2017 in uvedba novega načina poročanja oziroma prijave podatkov o osnovah, obračunanih in plačanih prispevkih ter obdobjih pokojninskega in invalidskega zavarovanja (prijava podatkov o osnovah). Spremembe načina poročanja podatkov o osnovah so privedle do pomembnih sprememb »Pravilnika o REK obrazcih«. Oblikovane so nove »M« rubrike iREK obrazca. Tako prijavo podatkov o osnovah oblikuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (na podlagi podatkov iz iREK obr. ki jih posreduje FURS) sam, o tem katere prejemke in v kakšnem obsegu in višini vključi v osnove pa se je mogoče seznaniti le z vpogledom v informativno osebno evidenco, do katere pa je mogoče dostopati le z digitalnim potrdilom… več o seminarju