PREDSTAVITEV

Podjetje AKTUAR d.o.o.

logostran

PODJETJE
Aktuar, podjetje za svetovalno dejavnost, d.o.o.
je bilo ustanovljeno leta 1991.

Osnovna in temeljna dejavnost podjetja je poslovno svetovanje:
• pravnim osebam korporacijskega prava
• pravnim osebam javnega prava.

Področja poslovnega svetovanja zajemajo:
• delovna razmerja
• socialno varnost
• sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja
• plačilno politiko in plačne sisteme
• davčno zakonodajo
• davčno postopkovno regulativo
• statusno pravo
• javna naročila
• ekonomiko poslovanja in računovodenja

Poslovno svetovanje v podjetju izvajamo z oblikami:
• izobraževanja seminarskega tipa (seminarji, okrogle mize ipd.)
• internega izobraževanji v podjetjih, družbah, javnih zavodih, občinskih
upravah idr.
• izobraževanja prek društev ali drugih združenj (društva računovodij,
kadrovskih delavcev idr.)
• internih konzultantskih revizij
• individualnega svetovanja pravnimi osebam
• individualnega svetovanja fizičnim osebam

Izvajanje dejavnosti poslovnega svetovanja prilagajamo potrebam in željam uporabnikov in strank na naslednje načine:
• seminarji odprtega tipa (z vabili pravnim osebam ciljnih skupin)
• interni seminarji v podjetjih, zavodih, društvih idr. (po naročilih in pogodbah)
• interne okrogle mize v podjetjih, zavodih, društvih idr. (po naročilih in pogodbah)
• interne konzultacijske revizije (po naročilih in pogodbah)
• individualna svetovanja pravnim osebam (po pogodbah s časovno omejitvijo, pogodbah o posamičnem svetovanju, po naročilnicah ali po naročilu oziroma pozivu, prek komercialne telefonske linije)

Temeljno vodilo poslovanja našega podjetja je kupcem naših storitev nuditi permanentno in kontinuirano operativno in praktično svetovalno logistiko iz področij dejavnosti podjetij in jim za njihovo delo ponujati in nuditi pomagala in pripomočke za vsakdanje delo in reševanje tekočih problemov s katerimi se srečujejo pri vsakodnevnem delu. Za ta namen podjetje ob izvajanju dejavnosti kupcem svetovalnih storitev zagotavlja in nudi strokovna gradiva operativne narave v različnih oblikah zlasti pa:
• v obliki tez obveznih in neobveznih internih predpisov (splošnih aktov)
• v obliki tez obrazcev za urejanje operativnih zadev (delovnih razmerij, naročil
male vrednosti, varstva osebnih podatkov, inventur, volitev ipd.)
• v obliki pisnih navodil s pisnim praktičnim prikazom rešitve problema
• v obliki izdelave internega predpisa za posamezno konkretno pravno osebo
• v obliki izvedbe posameznega konkretnega postopka pri pravni osebi

Aktuar, d.o.o.
Šercerjeva ulica 18
4240 Radovljica
mail: aktuar@siol.net
tel.: 04/5320 650
04/5320 653
svetovanje: 090/7468 (cena 2,00€/min.)
fax: 04/5320 655
04/5320 656
spletna stran: www.aktuar.si

PODATKI O REGISTRACIJI PODJETJA
ID ZA DDV: SI18706142
matična številka: 5490782
TRR: 03127-1000771154 (IBAN SI56 0312 7100 0771 154) pri SKB, d.d.
Osnovni kapital: 146.781,00