POPIS SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO NJIHOVIH VIROV V JAVNIH ZAVODIH IN PRI DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA ZA LETO 2019

Maribor, 11. 12. 2019
Ljubljana, 12. 12. 2019

Poslovno leto se izteka in kot vsako leto se bomo morali tudi letos spoprijeti s popisnimi aktivnostmi. Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2019 bo, v skladu z Zakonom o računovodstvu, izveden po Slovenskih računovodskih standardih (SRS 2016, Ur. l. RS, št. 95/15 in naprej), s katerimi je v okviru računovodskega nadziranja predpisana tudi obvezna inventura – popis (Pravila skrbnega računovodenja-PSR 7.22). Popis (inventura) šteje za enega od ukrepov preverjanja zanesljivosti obračunskih podatkov.

Zakon o računovodstvu popis sredstev in obveznosti do virov sredstev ureja od 36. do vključno 40. člena. Z določbo 3. odstavka 40. člena je predpisano, da mora za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev odgovorna oseba predpisati podrobnejša navodila. Določba pomeni, da ni potrebno sprejeti posebnega pravilnika o popisu (kar je bilo pogosto svetovano), temveč zadostujejo navodila za izvedbo popisa. Taka navodila pa so sestavni del gradiva, ki ga bodo prejeli udeleženci seminarja. Z navodili se lahko predpiše posameznim letom in razmeram primerna pozornost posameznim vrstam sredstev oziroma obveznostim do virov sredstev.

Iz analiz revizijskih poročil izhaja, da se nepravilnosti pri popisu pojavljajo predvsem v postopkih, ki se vodijo pomanjkljivo in to tako od začetka (sprejema odločitve o izvedbi popisa) do pomembnega sprejema odločitve o likvidaciji popisnih razlik in uskladitve knjižnega z dejanskim stanjem. Pisno seminarsko gradivo v obliki obrazcev, ki ga prejmejo udeleženci seminarja, odpravlja vse ugotovljene nepravilnosti.

Ob inventurnih aktivnostih se nujno srečamo tudi z določbami Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1, Ur. l. RS, št. 13/11 UPB-3 in naprej). Inventurni primanjkljaj šteje kot uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, za neposlovne namene (7. čl. ZDDV-1), ki je obdavčljiva, z izjemo primerov, ki jih določata ZDDV-1 in Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost.

Da bi zavodom in drugim osebam javnega prava sicer vsakoletno delo olajšali, smo se v podjetju Aktuar odločili, tako kot vsa leta doslej, organizirati seminar o popisu, na katerem bo popis obravnavan v sklopu aktualnih dogajanj, temeljito s pisnim gradivom (tudi v elektronski obliki), ki ga bodo prejeli udeleženci, v katerem bo – z obrazci za odločitve v zvezi s popisom ter problematiko DDV, obravnavan celoten postopek popisa po fazah in tudi po posameznih vrstah sredstev popisa.

Na seminarju bo obravnavano:

  • • značilnosti in posebnosti sredstev v upravljanju oseb javnega prava (lastnina, posest, upravljanje, meje pooblastil za gospodarjenje s sredstvi),
  • • način normativne ureditve popisa po Zakonu o računovodstvu,
  • • čas popisa, predmet popisa, način in postopki imenovanja popisnih komisij, vodenje popisa, plan dela popisnih komisij, priprave za popis, izvedba popisa,
  • način naturalnega popisa sredstev po vrstah sredstev (neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, dolgoročne fin. naložbe, odložene terjatve za davek, sredstva za prodajo, zaloge surovin, materiala, DI, embalaže, nedokončane proizvodnje, polizdelkov, proizvodov in storitev, blaga, kratkoročne fin. naložbe in poslovne terjatve, denar v blagajni in na transakcijskih računih, kratkoročne časovne razmejitve, kapital, rezervacije in dolgoročne časovne razmejitve ter dolgoročne in kratkoročne obveznosti),
  • posebnosti pri popisu posameznih vrst sredstev,
  • način izdelave popisnega elaborata,
  • način uskladitve knjigovodskega stanja z ugotovljenim dejanskim stanjem,
  • način obračuna DDV na primanjkljaj, odpise ter prekomerni kalo, razsip, lom in kvar.

Udeleženci seminarja bodo kot pisno gradivo prejeli Teze navodil za izvedbo popisa z obrazci (navodila za delo popisnih komisij, služb in delavcev udeleženih pri popisu, obrazec sklepa o popisu, rokovnik popisnih aktivnosti, obrazec plana dela popisne komisije, obrazec poročila o popisu, ki ga pripravijo posamezne popisne komisije ter obrazec skupnega poročila-inventurnega elaborata), pregled predpisov, ki urejajo popis, odgovore Računskega sodišča na vprašanja v zvezi s pripravo in izvedbo rednega letnega popisa oz. inventure in razlago FURS o popisu sredstev v povezavi z Zakonom o DDV ter pojasnilo FURS o uničeni opremi in obračunu DDV.

Na seminar vabimo:
•    ravnatelje in direktorje ter njihove pomočnike, kot vodje popisa ali kot odgovorne za popis,
•    strokovne delavce javnih zavodov, javnih podjetij, agencij, skladov, ministrstev, in občin,
•    računovodje,
•    knjigovodje posameznih vrst sredstev,
•    predsednike in člane popisnih komisij ter
•    druge strokovne delavce, ki se pri svojem delu srečujejo s  tematiko seminarja.

Seminar bo v sredo, dne 11. 12. 2019 v Mariboru, v Sejni sobi Hotela Marcure (bivši hotel Piramida), Ulica heroja Šlandra 10, in v četrtek, dne 12. 12. 2019 v Ljubljani, v M-hotelu, Derčeva ulica 4, obakrat s pričetkom ob 9.00 uri in predvidenim koncem ob 13.30 uri.

Kotizacija za seminar z gradivom znaša 190,00 EUR. DDV po stopnji 22% je vštet v ceno. Za vsakega naslednjega udeleženca iz istega zavoda oz, javnega podjetja znaša kotizacija 160,00 EUR z že vštetim DDV. Kotizacijo nakažite na nov račun podjetja Aktuar, d.o.o., voden pri SKB d.d. (BIC: SKBASI2X), številka 03127-1000771154 (IBAN SI56 0312 7100 0771 154) pred seminarjem, na seminar pa prinesite dokazilo o plačani kotizaciji. Pri plačilu se sklicujte na številko 00 35111219 za seminar dne 11. 12. 2019 v Mariboru in številko 00 36121219 za seminar dne 12. 12. 2019 v Ljubljani. V kolikor kotizacije ne poravnate pred izvedenim seminarjem vas prosimo, da nam na seminar prinesete naročilnico.

Prijavnico lahko pošljite na Aktuar, d.o.o, Vrbnje 41, 4240 Radovljica ali po elektronski pošti na aktuar@siol.net ali pa se prijavite preko spodnje prijavnice.

Za dodatne informacije smo dosegljivi od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro na telefonski številki 04/5320 – 650.

Vljudno vabljeni!

ELEKTRONSKA PRIJAVA NA SEMINAR

  1. Loading ...