Ponovljen seminar: USKLADITEV PLAČ IN DRUGE AKTIVNOSTI V ZVEZI Z DOGOVOROM O PLAČAH IN DRUGIH STROŠKIH DELA V JAVNEM SEKTORJU

Maribor, 15. 1. 2019
Ljubljana, 17. 1. 2019

Po zaključku uspešnih pogajanj sindikatov o plačah v javnem sektorju je bil sprejet in podpisan DOGOVOR O PLAČAH IN DRUGIH STROŠKIH DELA V JAVNEM SEKTORJU (Ur. l. 80/18, v nadaljevanju: dogovor), ki prinaša obsežne spremembe pa tudi novosti v plačni sistem javnega sektorja. Sklenjenemu dogovoru bodo sledile še spremembe ZSPJS, ki bodo uzakonile posamezne dele dogovora (RDU, povečan obseg dela, napredovanje). Na podlagi dogovora pa so že sklenjeni aneksi h KPND in KPJS ter h kolektivnim pogodbam dejavnosti.

Dogovor prinaša dopadljive novosti zlasti v zvezi s povišanjem osnovnih plač, te se namreč povišajo za pretežno večino delovnih mest v JS in sicer najmanj za 1 in največ za 3 plačne razrede, uvajajo se nova delovna mesta in nazivi, določa se dinamika uveljavitve povečanja plač, določa se poračun regresa za leto 2018, uvaja se jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v JS, spreminjajo se višine dodatkov itd.

Dogovor pa seveda nalaga delodajalcem tudi normativno ureditev v delovnih sredinah. Tako bo potrebno (do 21. 1. 2019) uskladiti akte o sistemizaciji (novi PR in nova DM), Po določbi 7. člena  ZSPJS je namreč v aktu o sistemizaciji delovnih mest potrebno določiti, poleg ostalega, tudi plačni razred delovnega mesta. Na splošno bo potrebno vse delavce, katerih osnovne plače so se zvišale, najprej s pisnim obvestilom (4. odst. 3. čl. ZSPJS) obvestiti o spremembi osnovne plače in jim hkrati ponuditi predlog Aneksa k pogodbi o zaposlitvi. Posebni postopek pa bo potreben za (pre)zaposlitev na nova delovna mesta.

Delavci, katerih osnovne plače so povišane, bodo za 1 plačni razred povišano plačo prejeli ob izplačilu plač za mesec januar 2019 (izplačilo v mesecu februarju 2019).

Ker ureditev zadev ni tako enostavna in glede na možne nejasnosti pri udejanjanju sprememb in novosti, smo se v podjetju Aktuar odločili organizirati seminar, na katerem bo obravnavano:

 • •  oris plačnega sistema v javnem sektorju (struktura plače delavca v javnem sektorju, plačne skupine in plačne podskupine, tarifni razredi, katalog funkcij, nazivov in delovnih mest, plačna lestvica, akt o sistemizaciji in plače, določanje osnovne plače, napredovanje, delovna uspešnost /redna, povečan obseg dela, tržna dejavnost/, dodatki….),   
 • •  spremembe akta o sistemizaciji skladno z novostmi v plačnem sistemu (priprava predloga sprememb akta, sprejem sprememb akta o sistemizaciji, soglasje k spremembam akta o sistemizaciji ipd.),
 • •  priprave na izvedbo in izvedba aktivnosti za udejanjanje sprememb in novosti v plačnem sistemu (priprava obvestil o spremembi osnovne place, priprava aneksov k pogodbam o zaposlitvi za delavce, ki se jim bodo povišale osnovne plače, določitev osnovne plače delavcem, upoštevanje napredovanj pri določitvi osnovne plače itd.),
 • •  redna delovna uspešnost (RDU) in povečan obseg dela (zamik in omejitev izplačevanja),
 • •  drugi prejemki iz DR (regres, jubilejne  nagrade, odpravnine ob upokojitvi in druge odpravnine, solidarnostne pomoči),
 • •  nove višine dodatkov k plači (citostatiki, izotopi, rtg postopki, kontaminirani odpadki, demenca, neenakomerno razporejen delovni čas, deljen delovni čas, nočno delo, nedeljsko delo, praznično delo),
 • •  plačilo nadomestila plače za stavke (plačilo nadomestila plače za stavki dne 14. 2. in 14. 3. 2018),
 • •  nadomestila plač zaradi bolniške odsotnosti (v breme delodajalca, v breme ZZZS, novela v zvezi s poškodbami na delu) in za druge odsotnosti (dopust, izredni dopust, izobraževanje, čakanje na delo ipd.),
 • •  prispevki in najnižja osnova za obračun prispevkov (vrste prispevkov, pavšalni prispevki, prehodno obdobje za najnižje osnove po ZPIZ-2, relacija najnižja osnova – minimalna plača ipd.),
 • •  nova opredelitev minimalne plače in njene posledice pri plačah v JS (izvzem dodatkov, korelacije z minimalno plačo in najnižjo osnovo za obračun prispevkov po 4. odst. 144. člena v povezavi s 1. odst. 410. členom ZPIZ-2).

 

Udeleženci seminarja bodo prejeli pisno gradivo, ki ga tvorijo teze sprememb in dopolnitev akta o sistemizaciji v zvezi s spremembami in novostmi v plačanem sistemu, vzorec obvestila delavcu o spremembi osnovne plače in osnutek aneksa k pogodbi o zaposlitvi zaradi spremembe osnovne plače.

Na seminar vabimo:
–    ravnatelje in direktorje javnih zavodov, skladov in agencij ter njihove pomočnike,
–    strokovne delavce ministrstev in sodišč ter direktorje (tajnike) občinskih uprav,
–    računovodje, knjigovodje oziroma likvidatorje plač,
–    poslovne sekretarke, tajnice in druge kadrovske delavce ter
–    druge delavce, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.

Seminar bo vodil Martin Poček, ki se s tematiko seminarja ukvarja že več desetletij kot praktik, teoretik in predavatelj.

Seminar bo v torek, dne 15. 1. 2019 v Mariboru, v Sejni sobi Hotela Mercure (bivši hotel Piramida), Ulica heroja Šlandra 10 in v četrtek, dne 17. 1. 2019 v Ljubljani, v M-hotelu, Derčeva ulica 4, obakrat s pričetkom ob 9.00 uri in bo trajal do približno 13.30 ure.

Kotizacija za seminar z gradivom znaša 190,00 EUR. DDV po stopnji 22% je vštet v ceno. Za vsakega naslednjega udeleženca iz istega zavoda znaša kotizacija 160,00 EUR z že vštetim DDV. Kotizacijo nakažite na račun podjetja Aktuar, d.o.o., voden pri SKB d.d. (BIC: SKBASI2X), številka 03127-1000771154 (IBAN SI56 0312 7100 0771 154) pred seminarjem, na seminar pa prinesite dokazilo o plačani kotizaciji. Pri plačilu se sklicujte na številko SI00 01150119 za seminar dne 15. 1. 2019 v Mariboru in številko SI00 02170119 za seminar dne 17. 1. 2019 v Ljubljani. V kolikor kotizacije ne poravnate pred izvedenim seminarjem vas prosimo, da nam na seminar prinesete naročilnico.

Prijavnico lahko pošljite na Aktuar, d.o.o, Vrbnje 41, 4240 Radovljica ali po elektronski pošti na aktuar@siol.net ali pa se prijavite preko spodnje prijave.

Za dodatne informacije smo dosegljivi od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro na telefonski številki 04/5320 – 650.

ELEKTRONSKA PRIJAVA NA SEMINAR

 1. Loading ...