PLAČE, NADOMESTILA PLAČ, DRUGI PREJEMKI, POVRAČILA STROŠKOV TER PROBLEMATIKA MINIMALNIH PLAČ V LETU 2020

Maribor, 28. 1. 2020
Ljubljana, 30. 1. 2020

V zadnjih letih je bilo uveljavljenih veliko novih predpisov in sprememb predpisov, ki segajo na področje plač in plačevanja obveznosti iz plač ter povračil stroškov in drugih prejemkov iz DR (ZDR-1 ZPIZ-2, ZZVZZ, ZMEPIZ-1, ZUTD, ZIUPTD, ZDoh-2, ZMinP itd.). V zadnjih mesecih leta 2019 pa so bili ponovno spremenjeni še ZDoh-2, ZPIZ-2 in ZUTD.

Novela Zakona o minimalni plači (ZMinP), ki je v celoti stopila v veljavo 1. 1. 2020, izvzema iz minimalne plače vse dodatke, del plače za delovno uspešnost (povečan obseg dela, plača iz naslova tržne dejavnosti), kar pomeni drastično redefinicijo minimalne plače in v kontekstu z najnižjo osnovo za obračun prispevkov za socialna zavarovanja dodatno zapleta obračun plač. Prav tako redefinicija minimalne plače pred praktike stavlja nove dileme (višina dejanske osnovne plače, osnova za nadomestila plač, osnova za odmero dodatkov itd.). Za delodajalce pa pomeni dvig višine minimalne plače, z izločitvami drugih sestavin plače iz minimalne plače, hudo obremenitev stroškov dela (česar posledice so, za prenekatere osebe javnega prava, lahko nepredvidljive).

Med pomembne novosti je šteti tudi ukinitev M-4 obrazca v letu 2017 in uvedba novega načina poročanja oziroma prijave podatkov o osnovah, obračunanih in plačanih prispevkih ter obdobjih pokojninskega in invalidskega zavarovanja (prijava podatkov o osnovah). Spremembe načina poročanja podatkov o osnovah so privedle do pomembnih sprememb »Pravilnika o REK obrazcih«. Oblikovane so nove »M« rubrike iREK obrazca. Tako prijavo podatkov o osnovah oblikuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (na podlagi podatkov iz iREK obr. ki jih posreduje FURS) sam, o tem katere prejemke in v kakšnem obsegu in višini vključi v osnove pa se je mogoče seznaniti le z vpogledom v informativno osebno evidenco, do katere pa je mogoče dostopati le z digitalnim potrdilom.

Ker spremembe in novele v praksi povzročajo nemalo dilem in težav zaradi množičnosti in zaradi razpršenosti predpisov, ki urejajo materije, smo se v podjetju Aktuar, v pomoč strokovnim delavcem odločili organizirati seminar, na katerem bo za razjasnitev dilem tako obravnavano:

 • plače in nadomestila plač (izhodiščne oz. najnižje osnovne plače, osnovne plače, najnižje izplačane plače, plača, dodatki, delovna uspešnost oziroma stimulacije, znižana nadomestila za bolniško odsotnost v breme ZZZS, višina nadomestil plač, sorazmernost pri nadomestilih plač, neplačan dopust itd.),
 • nova definicija minimalne plače in njene posledice (od 1. 1. 2020, izvzem iz minimalne plače vseh dodatkov, dela plače za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, korelacije z najnižjo osnovo za obračun prispevkov po 4. odst. 144. člena v povezavi s 1. odst. 410. člena ZPIZ-2, vloga in pomen osnovne plače oz. najnižje osnovne plače, osnove za obračun nadomestil plač, osnove za odmero dodatkov in drugih prejemkov, ki se odmerjajo od osnovne plače),
 • prispevki za socialno varnost od plač in drugih oblik plačil za delo (najnižja osnova za obračun prispevkov od 1. 1. 2020, prispevki za pogodbeno delo, za avtorske pogodbe, začasno in občasno delo upokojencev, obvezna praksa, sejnine in drugo, bonitete iz drugega pogodbenega razmerja, počitniško delo, delo po 18. členu ZPIZ-2),
 • povračila stroškov, drugi prejemki iz delovnega razmerja, načelo sorazmernosti, način izplačila ter davčni in prispevkovni vidik (regres, jubilejne nagrade, odškodnine, povračila stroškov, sejnine delavcem, zneski plačil nad Uredbo o davčni obravnavi, rubrika M-5 iREK obrazca ipd.),
 • poročanje podatkov o osnovah in pomen ter vsebina rubrik »M« v iREK obrazcu (vsebina in pomen vpisov podatkov v rubrike od M01 do M10),
 • obveščanje delavcev o plačah in drugih prejemkih in o osnovah za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (način in vrste obveščanj, osebna informativna evidenca ipd.),
 • novosti sprememb in dopolnitev Zakona o dohodnini od 1. 1. 2020 (davčne olajšave, stopnje dohodnine – davčni razredi, akontacija dohodnine od dohodkov iz zaposlitve itd.),
 • pokojninska osnova (definicija pokojniske osnove v korelaciji z rubrikami »M« iREK obrazca, prejemki, ki tvorijo pokojninsko osnovo, zneski nad Uredbo…, bonitete kot pokojninska osnova, način izračuna pokojninske osnove, novela zadnjih sprememb ZPIZ-2G ipd.).

 

Da bi praktikom pomagali suvereno uporabljati zakonodajo in druge predpise, ki urejajo plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, bo poleg gornjih tem obravnavano tudi:

 • obračunavanje davkov in prispevkov od osebnih prejemkov splošno (za zavezance za dohodnino in za tiste, ki niso zavezanci za dohodnino, podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, delo po 18. členu ZPIZ-2, delo študentov, občanov na javnih delih, začasno in občasno delo, prokura, poslovodenje, osebno dopolnilno delo, kratkotrajno delo, povračila stroškov, občanom in drugim),
 • problematika odpravnin (ob odpovedi PZ, ob prenehanju PZ za določen čas in ob upokojitvi) po ZDoh-2 in po Uredbi o davčni obravnavi…

Udeleženci seminarja bodo prejeli pisno gradivo v obliki zbira določb predpisov, ki urejajo plače, povračila stroškov in druge prejemke, prispevke in davke (ZDR-1, ZZVZZ, ZPIZ-2, ZIUPTD, ZDoh-2, ZMEPIZ-1, ZMinP), zbira določb predpisov, ki urejajo novosti v zvezi z odpravninami (DR za določen čas) in povračili stroškov prevoza na delo in z dela ter nove oblike dela in stimulacijami pri zaposlovanju (ZDR-1, ZPIZ-2, ZUTD).

Na seminar vabimo:
• ravnatelje in direktorje javnih zavodov, predstojnike agencij, skladov, sodišč…,
• računovodje in ekonomiste,
• knjigovodje – likvidatorje plač,
• kadrovske delavce ter
• druge delavce, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.

Seminar bo vodil Martin Poček, ki se s tematiko seminarja, kot praktik, teoretik in predavatelj, ukvarja že več kot štirideset let.

Seminar bo v torek, dne 28. 1. 2020 v Mariboru, v Sejni sobi Hotela Mercure (bivši hotel Piramida), Ulica heroja Šlandra 10, in v četrtek, dne 30. 1. 2020 v Ljubljani, v M-hotelu, Derčeva ulica 4, obakrat s pričetkom ob 9.00 uri in predvidenim koncem ob 13.30 uri.

Kotizacija za seminar z gradivom znaša 190,00 EUR. DDV po stopnji 22% je vštet v ceno. Za vsakega naslednjega udeleženca iz istega zavoda oz. ustanove znaša kotizacija 160,00 EUR z že vštetim DDV. Kotizacijo nakažite na račun podjetja Aktuar, d.o.o., voden pri SKB d.d. (BIC: SKBASI2X), številka 03127-1000771154 (IBAN SI56 0312 7100 0771 154) pred seminarjem, na seminar pa prinesite dokazilo o plačani kotizaciji. Pri plačilu se sklicujte na številko SI00 28010120 za seminar dne 28. 1. 2020 v Mariboru in številko SI00 30010120 za seminar dne 30. 1. 2020 v Ljubljani. V kolikor kotizacije ne poravnate pred izvedenim seminarjem vas prosimo, da nam na seminar prinesete naročilnico.

Prijavnico pošljite na Aktuar, d.o.o, Vrbnje 41, 4240 Radovljica ali po elektronski pošti na aktuar@siol.net ali pa se prijavite preko spodnje prijavnice.

Za dodatne informacije smo dosegljivi od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro na telefonski številki 04/5320 – 650.

Vljudno vabljeni!

ELEKTRONSKA PRIJAVA NA SEMINAR

 1. Loading ...