POSTOPEK VOLITEV IN DELO SVETA ZAVODA TER POSTOPEK IMENOVANJA RAVNATELJA oz. DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA

Ljubljana, 19. 1. 2022

Postopek volitev in odpoklica predstavnikov delavcev v svete zavodov in delo svetov javnih zavodov postaja iz dneva v dan bolj zapleteno. Zapletajo ga vsemogoči interesi in vpletanja lokalne, pa tudi širše politike. Iz prakse je zaznati, da ob obstruktivnih ravnanjih, celo lokalnih ali državnih institucij, postanejo strokovni delavci nemočni.

Delo sveta zavoda je potrebno urediti s poslovnikom, prav tako pa je modro z internim aktom urediti volitve predstavnikov delavcev v svet.

Najpogostejši zapleti pri delu svetov zavodov se seveda porajajo v postopkih imenovanja ravnatelja oz. direktorja, v katere vse pogosteje posegajo take ali drugačne struje ( kar bo kaj lahko stopnjevano ob zadnjih spremembah ZOFVI, s katerimi se slabi vpliv delavcev VIZ na odločanje v svetu)..

Velik problem pri delu svetov in imenovanju ravnatelja oz. direktorja je nasprotje interesov, ko član sveta ali celo njegov predsednik kandidira za ravnatelja oz. direktorja. V takih primerih se mora kandidat izločiti ali pa ga mora iz postopka imenovanja ravnatelja oz. direktorja izločiti svet zavoda.

Neredko v praksi prihaja do problemov v zvezi z vodenjem sveta zavoda in vlogo predsednika sveta. V praksi poznamo primere, ko predsednik sveta poskuša postati subordinator ali celo nadrejen ravnatelju oz. direktorju zavoda, na drugi strani pa so znani primeri, ko je predsednik sveta povsem pasiven.

Pretežni večini zapletov, zlasti postopkovne narave, se je mogoče uspešno izogniti ob poznavanju obstoječih predpisov in ob ustrezni ureditvi v interni normativi. To pa je potrebno doseči še pred nastopom težav, ob njihovem nastopu obstaja tveganje, da rešitve ne bodo idealne oziroma racionalne.

Glede na dejstvo, da so v zavodih pogosto različna gledanja na delovanje, vlogo in delo svetov zavodov ter njihovih predsednikov, smo se odločili organizirati seminar, na katerem bo obravnavano: 

 • postopek volitev in odpoklica predstavnikov delavcev v svet zavoda (akt o ustanovitvi, razpis volitev, kandidiranje, volilna komisija, aktivna in pasivna volilna pravica, glasovanje, ugotavljanje volilnih rezultatov, “čakajoči izvoljeni delavci”, pisna zahteva za odpoklic, razlogi za odpoklic, vloga volilne komisije pri odpoklicu, glasovanje o odpoklicu, kdaj je odpoklic uspešen – kvalificirana večina, raba Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju ipd.);
 • • nadomestne volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda (kdaj nadomestne volitve, kdaj “vpoklic” kandidatov, ki so bili že voljeni);
 • • naloge in način dela sveta (predpisi, ki določajo naloge sveta, seje sveta, korespondenčne seje, sklicevanje sej, priprava gradiv za seje sveta, vodenje seje, zapisnik seje, način sprejemanja odločitev ipd.);
 • • izločitev člana sveta od odločanja v primeru nasprotja interesov (izločitev člana sveta ali predsednika sveta pri odločanju o imenovanju ravnatelja/direktorja, če sta sama kandidata za ravnatelja/direktorja, izločitev člana ali predsednika sveta v drugih zadevah, če obstaja nedovoljeno nasprotje interesov);
 • • postopek imenovanja ravnatelja oz. direktorja (pogoji za ravnatelja/direktorja, razpis, pridobivanje mnenj oz. soglasij, odločanje o izbiri, imenovanje, pisni odpravek sklepa o imenovanju, imenovanje vršilca dolžnosti ipd.);
 • •  postopek imenovanja pomočnika ravnatelja oz. direktorja in vodij enot (izbira kandidatov, imenovanje, suspenz obstoječe pogodbe o zaposlitvi, doba imenovanja);
 • • svet zavoda kot drugostopenjski organ v postopkih varstva pravic delavcev (tudi po ZUJF) (stvarna pristojnost sveta /o katerih zadevah lahko v pritožbenem postopku odloča svet/ – zavrženje pritožbe, način odločanja, pisni odpravki odločitev sveta v pritožbenih postopkih ipd.);
 • • naloge in vloga predsednika sveta zavoda (pri pripravi na sejo in določanju dnevnega reda seje, pri vodenju seje, pri glasovanju, pri pisanju zapisnika, pri podpisovanju za svet zavoda, pri predstavljanju in zastopanju sveta zavoda ipd.);
 •    sestava sveta VIZ zavoda v luči zadnje novele ZOFVI in potrebna ravnanja (sestava sedanjh sklicev sveta, izvedba volitev pred spremembami akta o ustanovitvi, uskladitev internih aktov z novelo ZOFVI),
 • • imuniteta članov sveta zavoda (odgovornost za odločitve, delovnopravna imuniteta po ZDR ipd.).

 

Udeleženci seminarja bodo prejeli pisno gradivo, ki ga tvorijo teze Poslovnika o delu sveta zavoda (zavodi VIZ tudi teze Poslovnika o delu sveta staršev), teze Pravilnika o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda, Zbirka obrazcev za volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, vzorci zapisnika seje sveta in pisnih odpravkov odločitev sveta zavoda, vzorcev obrazcev, rabljenih v postopku imenovanja ravnatelja oz. direktorja, obrazci o suspenzu PZ že zaposlenega delavca ob imenovanju za direktorja, pomočnika direktorja ali vodje enote, sistemsko načelno mnenje Komisije za preprečevanje korupcije glede izločanja od odločanja članov sveta, kadar gre za nedovoljeno nasprotje interesov ter obrazci odločitev o izločitvi člana sveta v primeru nasprotja interesov.

Na seminar vabimo:
- ravnatelje in direktorje zavodov ter njihove pomočnike,
- predsednike svetov zavodov,
- sindikalne poverjenike ter
- poslovne sekretarke, tajnice in druge delavce, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.

Seminar bo vodil Martin Poček, ki se s tematiko seminarja ukvarja že vrsto let kot praktik, teoretik in predavatelj.

Seminar bo potekal v sredo, dne 19. 1. 2022 v Ljubljani, v M-hotelu, Derčeva ulica 4, (bivši hotel Ilirija ob Upravni enoti Ljubljana-Šiška), s pričetkom ob 9.00  uri in bo trajal do približno 13.30 ure.

Kotizacija za seminar z gradivom znaša 190,00 EUR (z vštetim DDV). Za vsakega naslednjega udeleženca iz istega zavoda znaša kotizacija 160,00 EUR z že vštetim DDV. Kotizacijo nakažite na račun podjetja Aktuar, d.o.o., voden pri SKB d.d. (BIC: SKBASI2X), številka 03127-1000771154 (IBAN SI56 0312 7100 0771 154) pred seminarjem, na seminar pa prinesite dokazilo o plačani kotizaciji. Pri plačilu se sklicujte na številko SI00 01190122. V kolikor kotizacije ne poravnate pred izvedenim seminarjem vas prosimo, da nam na seminar prinesete naročilnico.

Udeležba po metodi PCT.

Prijavnico pošljite na Aktuar, d.o.o, Vrbnje 41, 4240 Radovljica ali po elektronski pošti na aktuar@siol.net ali pa se prijavite preko spodnje prijavnice.

 Za dodatne informacije smo dosegljivi od ponedeljka do petka med 8.00  in 14.00  uro na telefonski številki 04/5320 – 650.

Vljudno vabljeni!

PRIJAVA NA SEMINAR

 1. Loading ...