PLAČE, NADOMESTILA PLAČ, DRUGI PREJEMKI, POVRAČILA STROŠKOV TER PROBLEMATIKA POROČANJA V RUBRIKAH »M« iREK OBRAZCA

Maribor, 8. 10. 2019
Ljubljana, 10. 10. 2019

V zadnjih letih je bilo uveljavljenih veliko novih predpisov in sprememb predpisov, ki segajo na področje plač in plačevanja obveznosti iz plač ter povračil stroškov in drugih prejemkov iz DR (ZSPJS, Aneksi h KP za javni sektor – splošni in po dejavnosti, ZDR-1 ZPIZ-2, ZZVZZ, ZMEPIZ-1, ZUTD, ZIUPTD, ZDoh-2, ZMinP itd.).

Med pomembne novosti je šteti tudi ukinitev M-4 obrazca v letu 2017, ki se v letu 2019 sicer ponovno uvaja, kljub temu pa se ohranja dosedanji, v letu 2017, uveden način poročanja oziroma prijave podatkov o osnovah, obračunanih in plačanih prispevkih ter obdobjih pokojninskega in invalidskega zavarovanja (prijava podatkov o osnovah). Spremembe načina poročanja podatkov o osnovah so privedle do pomembnih sprememb »Pravilnika o REK obrazcih«. Oblikovane so nove »M« rubrike iREK obrazca. Tako prijavo podatkov o osnovah (letos predpisan nov obrazec M-4,) še vedno oblikuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sam, o tem katere prejemke in v kakšnem obsegu in višini vključi v osnove pa se je mogoče seznaniti (ne pa preveriti točnosti) le z vpogledom v informativno osebno evidenco, do katere pa je mogoče dostopati le z digitalnim potrdilom.

Novela Zakona o minimalni plači (ZMinP-B), ki velja od 1. 1. 2019, izvzema iz minimalne plače dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo, od 1. 1. 2020 pa bodo izvzeti vsi dodatki (tudi dodatek za minulo delo), kar pomeni redefinicijo minimalne plače in v kontekstu z najnižjo osnovo za obračun prispevkov za socialna zavarovanja (v letu 2019 56% PLP) dodatno zapleta obračun plač.

Ker spremembe in novele v praksi povzročajo nemalo dilem in težav zaradi množičnosti in zaradi razpršenosti predpisov ki urejajo materije, smo se v podjetju Aktuar, v pomoč strokovnim delavcem, odločili organizirati seminar, na katerem bo za razjasnitev dilem tako obravnavano:

  • plače in nadomestila plač (plačna lestvica po ZSPJS – osnovne plače, najnižje izplačane plače, minimalna plača, plača, dodatki, vrste delovne uspešnosti, osnove za nadomestila plač, znižana nadomestila za bolniško odsotnost v breme ZZZ, višina nadomestil plač, sorazmernost pri nadomestilih plač, neplačan dopust itd.),
  • • prispevki za socialno varnost od plač in drugih oblik plačil za delo (najnižja osnova za obračun prispevkov, prispevki za pogodbeno delu, za avtorske pogodbe, za začasno in občasno delo upokojencev, za obvezno prakso,  sejnine in drugo, bonitete iz drugega pogodbenega razmerja, počitniško delo, delo po 18. členu ZPIZ-2),
  • • povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja, načelo »sorazmernosti«, način izplačila ter davčni in prispevkovni vidik (predpisi ki urejajo povračila stroškov in druge prejemke v javnem sektorju, regres, jubilejne nagrade – za 40 let tudi za tiste, ki so ta jubilej dosegli pred uveljavitvijo Aneksov h KP,  odškodnine, povračila stroškov, sejnine delavcem, zneski plačil nad Uredbo o davčni obravnavi ipd.),
  • • poročanje o osnovah in pomen ter vsebina rubrik »M« v iREK obrazcu in ponovna uvedba M-4 obrazca (vsebina in pomen vpisov podatkov v rubrike od M01 do M10),
  • • obveščanje delavcev o plačah in drugih prejemkih in o osnovah za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (način in vrste obveščanj, osebna informativna evidenca ipd.),
  • • pokojninska osnova (definicija pokojninske osnove v korelaciji z rubrikami »M« iREK obrazca, prejemki, ki tvorijo pokojninsko osnovo, zneski nad Uredbo…, bonitete kot pokojninska osnova, način izračuna pokojninske osnove ipd.),
  • nova opredelitev minimalne plače in njene posledice (izvzem dodatkov za nočno, praznično in nedeljsko delo, korelacije z najnižjo osnovo za obračun prispevkov po 4. odst. 144. člena v povezavi s 1. odst.  410. člena ZPIZ-2).

Da bi praktikom pomagali suvereno uporabljati zakonodajo in druge predpise, ki urejajo plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, bo poleg gornjih tem obravnavano tudi:

  • obračunavanje davkov in prispevkov od osebnih prejemkov splošno (za zavezance za dohodnino in za tiste, ki niso zavezanci za dohodnino, podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, delo po 18. členu ZPIZ-2, delo študentov, občanov na javnih delih, začasno in občasno delo, povračila stroškov, občanom in drugim),
  • problematika odpravnin (ob odpovedi PZ, ob prenehanju PZ za določen čas in ob upokojitvi) po ZDoh-2 in po Uredbi o davčni obravnavi…

Udeleženci seminarja bodo prejeli pisno gradivo v obliki zbira določb predpisov, ki urejajo plače, povračila stroškov in druge prejemke, prispevke in davke (ZDR-1, ZZVZZ-M, ZPIZ-2, ZIUPTD, ZDoh-2M, ZMEPIZ-1, ZMinP), določb predpisov, ki urejajo novosti v zvezi z odpravninami (DR za določen čas) in povračili stroškov prevoza na delo in z dela ter nove oblike dela in stimulacijami pri zaposlovanju (ZDR-1, ZPIZ-2, ZUTD) ter preglednico najpogostejših vrst dohodkov, njihovih obremenitev s sprispevki in davki ter načinom sporočanja podatkov FURS (vrste REK obrazcev in oznake dohodkov).

Na seminar vabimo:
•    ravnatelje in direktorje javnih zavodov, predstojnike agencij, skladov, sodišč…,,
•    računovodje in ekonomiste,
•    knjigovodje – likvidatorje plač,
•    kadrovske delavce ter
•    druge delavce, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.

Seminar bo vodil Martin Poček, ki se s tematiko seminarja, kot praktik, teoretik in predavatelj, ukvarja že več kot trideset let.

Seminar bo v torek, dne 8. 10. 2019 v Mariboru, v Sejni sobi Hotela Mercure (bivši hotel Piramida), Ulica heroja Šlandra 10, in v četrtek, dne 10. 10. 2019 v Ljubljani, v M-hotelu, Derčeva ulica 4, obakrat s pričetkom ob 9.00 uri in predvidenim koncem ob 13.30 uri.

Kotizacija za seminar z gradivom znaša 190,00 EUR. DDV po stopnji 22% je vštet v ceno. Za vsakega naslednjega udeleženca iz istega zavoda oz. ustanove znaša kotizacija 160,00 EUR z že vštetim DDV. Kotizacijo nakažite na račun podjetja Aktuar, d.o.o., voden pri SKB d.d. (BIC: SKBASI2X), številka 03127-1000771154 (IBAN SI56 0312 7100 0771 154) pred seminarjem, na seminar pa prinesite dokazilo o plačani kotizaciji. Pri plačilu se sklicujte na številko SI00 27081019 za seminar dne 8. 10. 2019 v Mariboru in številko SI00 28101019 za seminar dne 10. 10. 2019 v Ljubljani. V kolikor kotizacije ne poravnate pred izvedenim seminarjem vas prosimo, da nam na seminar prinesete naročilnico.

Prijavnico lahko pošljite na Aktuar, d.o.o, Vrbnje 41, 4240 Radovljica ali po elektronski pošti na aktuar@siol.net ali pa se prijavite preko spodnje prijave.

Za dodatne informacije smo dosegljivi od ponedeljka do petka med 8.00  in 14.00  uro na telefonski številki 04/5320 – 650.

Vljudno vabljeni!

ELEKTRONSKA PRIJAVA NA SEMINAR

  1. Loading ...