NORMATIVNO UREJANJE PREPREČEVANJA MOBINGA, DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI IN NOVOSTI VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Maribor, 4. 12. 2018
Ljubljana, 6. 12. 2018

Sprejem ukrepov za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem (mobingom) na delovnem mestu, normativna ureditev disciplinske in odškodninske odgovornosti ter normativna ureditev varstva osebnih podatkov so postranske in nadležne aktivnosti, ki pa jih mora urediti in urejati sleherni delodajalec, saj tako zapoveduje zakonodaja, posledice neurejenosti teh področij, ob nastanku spornega dogodka, pa so lahko hudo posledične.

Sprejem ukrepov za zaščito delavcev pred spolnim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu predpisuje 1. odstavek 47. člen Zakona o delovnih razmerjih (problem obrnjenega dokaznega bremena), disciplinska in odškodninska odgovornost je urejena s členi od 172 do 180 istega zakona. Področje varstva osebnih podatkov ureja nova Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta, ki je bila polno uveljavljena 25. 5. 2018 ter naš Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Prav zaradi marginalnosti področij preprečevanja mobinga, disciplinske in odškodninske odgovornosti in varstva osebnih podatkov v delovnih sredinah in zakonske nuje po urejenosti teh področij, smo se v podjetju Aktuar odločili združiti tematike in jih obravnavati na skupnem seminarju, s poudarkom na prikazu načina normativne ureditve, da je tako zadovoljeno zakonskim predpisom.

Tako bo na seminarju obravnavano:

  • normativna ureditev preprečevanja mobinga s pravilnikom (prepoznava in opis pojavnih oblik trpinčenja in nadlegovanja, ukrepi za preprečevanje mobinga in nadlegovanja, sankcioniranje mobinga in nadlegovanja, preprečitev nadaljevanja nedovoljenih ravnanj, sodna praksa itd.);
  • normativna ureditev disciplinske in odškodninske odgovornosti s Kodeksom priporočenega obnašanja in ravnanj delavcev na delu in v delovnem razmerju (pozitivna definicija priporočenih ravnanj in obnašanja delavcev na delu, opredelitev lažjih in hujših kršitev delovnih obveznosti, način izvedbe disciplinskega postopka, način in tehnike dokazovanja, vrste možnih disciplinskih ukrepov, izrekanje ukrepov, pravna sredstva itd.);
  • ureditev zavarovanja osebnih podatkov s pravilnikom (obveznost določitve ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov, obvezne zbirke osebnih podatkov, neobvezne zbirke osebnih podatkov, oblikovanje in katalogizacija zbirk osebnih podatkov oz. evidenca dejavnosti obdelave, prijava zbirk osebnih podatkov v register pri Državnem nadzornem organu, ravnanje z zbirkami in dostop do zbirk osebnih podatkov itd., oris novosti nove Uredbe EU o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov).

Na seminarju bodo teme obravnavane predvsem v luči normativnega urejanja tako, da bodo analizirane določbe v seminarskem gradivu predloženih tezah aktov (pravilnikov) s prikazom možnih rešitev posameznih institutov po posameznih tematikah.

Vse tri tematike bodo obravnavane praktično v kontekstu s srečujočo zakonodajo in predpisi celovito, s poudarkom na tistih segmentih materialno-pravnih rešitev in postopkovnih ravnanj, ki so sodeč po vprašanjih, ki jih naslavljate na naše podjetje, pogosto predmet dvomov glede rešitev.

Udeleženci seminarja bodo kot gradivo prejeli teze Pravilnika o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga in varovanju dostojanstva delavcev na delu, teze Kodeksa priporočenega obnašanja in ravnanj delavcev v delovnem razmerju z Zbirko obrazcev za vodenje disciplinskega postopka, ki vsebuje vzorce vseh v disciplinskem postopku možno izdanih odločitev oz. potrebnih protokolov (zapisnikov), vključno z odločitvijo o izreku disciplinskega ukrepa (sklep) ter obrazce za redno odpoved PZ iz krivdnih razlogov in izredno odpoved PZ delodajalca in z novo Uredbo usklajene teze Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov s shemo katalogov zbirk osebnih podatkov. GRADIVO BO UDELEŽENCEM NA VOLJO TUDI V ELEKTRONSKI OBLIKI, TAKO DA BO PO MODIFIKACIJI MOGOČA TAKOJŠNJA UPORABA AKTOV (IN PRIJAVA KATALOGOV ZBIRK OSEBNIH PODATKOV (ALI SPREMEMB) DRŽAVNEMU NADZORNEMU ORGANU).

Na seminar vabimo:
• direktorje in ravnatelje zavodov ter njihove pomočnike,
• poslovne sekretarke in tajnice zavodov,
• strokovne delavce občin, ministrstev, sodišč, agencij…,
• kadrovske referente ter
• druge strokovne delavce, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.

Seminar bo vodil Martin Poček, univ. dipl. iur. in oec., ki se s tematiko seminarja ukvarja že več kot 30 let kot praktik, teoretik in predavatelj.

Seminar bo v torek, dne 4. 12. 2018 v Mariboru, v Sejni sobi Hotela Mercure (bivši hotel Piramida), Ulica heroja Šlandra 10 in v četrtek, dne 6. 12. 2018 v Ljubljani, v M-hotelu, Derčeva ulica 4, obakrat s pričetkom ob 9.00 uri in bo trajal do približno 13.30 ure.

Kotizacija za seminar z gradivom znaša 190,00 EUR. DDV po stopnji 22% je vštet v ceno. Za vsakega naslednjega udeleženca iz istega zavoda znaša kotizacija 160,00 EUR z že vštetim DDV. Kotizacijo nakažite na račun podjetja Aktuar, d.o.o., voden pri SKB d.d. (BIC: SKBASI2X), številka 03127-1000771154 (IBAN SI56 0312 7100 0771 154) pred seminarjem, na seminar pa prinesite dokazilo o plačani kotizaciji. Pri plačilu se sklicujte na številko SI00 61041218 za seminar dne 4. 12. 2018 v Mariboru in številko SI00 62061218 za seminar dne 6. 12. 2018 v Ljubljani. V kolikor kotizacije ne poravnate pred izvedenim seminarjem vas prosimo, da nam na seminar prinesete naročilnico.

 Prijavnico lahko pošljite na Aktuar, d.o.o, Vrbnje 41, 4240 Radovljica ali po elektronski pošti na aktuar@siol.net ali pa se prijavite preko spodnje prijave.

Za dodatne informacije smo dosegljivi od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro na telefonski številki 04/5320 – 650.

Vljudno vabljeni!

ELEKTRONSKA PRIJAVA NA SEMINAR

  1. Loading ...