LETNI POPIS SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO NJIHOVIH VIROV ZA LETO 2019

Maribor, 11. 12. 2019
Ljubljana, 12. 12. 2019

Poslovno leto se izteka in kot vsako leto se bomo morali tudi letos spoprijeti s popisnimi aktivnostmi. Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2019 bo izveden po Slovenskih računovodskih standardih (SRS 2016, Ur. l. RS, št. 95/15 in naprej), s katerimi je v okviru računovodskega nadziranja predpisana tudi obvezna inventura – popis (Pravila skrbnega računovodenja – PSR 7,22). Popis (inventura) šteje za enega od ukrepov preverjanja zanesljivosti obračunskih podatkov.

S popisom se v smislu računovodskega nadziranja preverja zanesljivost obračunskih podatkov, ki morajo biti usklajeni z dejanskim stanjem. Stanje sredstev in dolgov – obveznosti do virov sredstev, ki je zavedeno v knjigah, se mora s popisom najmanj enkrat letno uskladiti z dejanskim stanjem.

Za zagotovitev realnih podatkov v letnih poročilih, se sredstva in obveznosti do njihovih virov popišejo, stanja v poslovnih knjigah (knjigovodski podatki) pa se morajo uskladiti s stanji, ugotovljenimi s popisom.

Iz analiz revizijskih poročil izhaja, da se nepravilnosti pri popisu pojavljajo predvsem v postopkih, ki se vodijo pomanjkljivo in to tako od začetka (sprejema odločitve o izvedbi popisa) do pomembnega sprejema odločitve o likvidaciji popisnih razlik in uskladitve knjižnega z dejanskim stanjem. Pisno seminarsko gradivo v obliki obrazcev, ki ga prejmejo udeleženci seminarja, odpravlja vse ugotovljene nepravilnosti.

Ob inventurnih aktivnostih se nujno srečamo tudi z določbami Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1, Ur. l. RS, št. 13/11 UPB-3 in naprej). Inventurni primanjkljaj šteje kot uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, za neposlovne namene (7. čl. ZDDV-1), ki je obdavčljiva, z izjemo primerov, ki jih določata ZDDV-1 in Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost.

Da bi vam sicer vsakoletno delo olajšali, smo se v podjetju Aktuar odločili, tako kot vsa leta doslej, organizirati seminar o popisu, na katerem bo popis obravnavan temeljito po posameznih fazah oziroma postopkih, s pisnim gradivom (tudi v elektronski obliki), ki ga bodo prejeli udeleženci, v katerem bo na praktičen način – s praktičnimi primeri ter z obrazci za odločitve v zvezi s popisom, prikazan celoten potek popisa po fazah in tudi po posameznih vrstah sredstev popisa.

Na seminarju bo obravnavano:

 • •    način normativne ureditve popisa v interni normativi,
 • •    način in postopki imenovanja popisnih komisij,
 • •    vodenje popisa,
 • •    plan dela popisnih komisij,
 • •    navodila za popis in priprave na popis ter izvedba popisa,
 • •    čas popisa in vrste sredstev in obveznosti, predmet popisa,
 • •  način naturalnega popisa sredstev po vrstah sredstev (neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, dolgoročne fin. naložbe, odložene terjatve za davek, sredstva za prodajo, zaloge surovin, materiala, DI, embalaže, nedokončane proizvodnje, polizdelkov, proizvodov in storitev, blaga, kratkoročne fin. naložbe in poslovne terjatve, denar v blagajni in na transakcijskih računih, kratkoročne časovne razmejitve, kapital, rezervacije in dolgoročne časovne razmejitve ter dolgoročne in kratkoročne obveznosti),
 • •    posebnosti pri popisu posameznih vrst sredstev,
 • •    način izdelave popisnega elaborata,
 • •    način uskladitve knjigovodskega stanja z ugotovljenim dejanskim stanjem,
 • •    način obračuna DDV na primanjkljaj, odpise ter prekomerni kalo, razsip, lom in kvar.

Udeleženci seminarja bodo kot pisno gradivo prejeli Teze navodil za izvedbo popisa z obrazci (navodila za delo popisnih komisij, služb in delavcev udeleženih pri popisu, obrazec sklepa o popisu, rokovnik popisnih aktivnosti, obrazec plana dela popisne komisije, obrazec poročila o popisu, ki ga pripravijo posamezne popisne komisije ter obrazec skupnega poročila-inventurnega elaborata), pregled predpisov, ki urejajo popis, odgovore Računskega sodišča na vprašanja v zvezi s pripravo in izvedbo rednega letnega popisa oz. inventure in razlago FURS o popisu sredstev v povezavi z Zakonom o DDV ter pojasnilo FURS o uničeni opremi in obračunu DDV.

Na seminar vabimo:
–    direktorje, kot vodje in odgovorne za popis,
–    računovodje in knjigovodje posameznih vrst sredstev,
–    notranje revizorje,
–    predsednike in člane popisnih komisij ter
–    druge strokovne delavce, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.

Predaval bo Martin Poček, dipl. iur. in oec., ki se s tematiko seminarja kot praktik, teoretik in predavatelj ukvarja že več kot trideset let.

Seminar bo v sredo, dne 11. 12. 2019 v Mariboru, v Sejni sobi Hotela Marcure (bivši hotel Piramida), Ulica heroja Šlandra 10, in v četrtek, dne 12. 12. 2019 v Ljubljani, v M-hotelu, Derčeva ulica 4, obakrat s pričetkom ob 9.00 uri in predvidenim koncem ob 13.30 uri.

Kotizacija za seminar z gradivom znaša 190,00 EUR. DDV po stopnji 22% je vštet v ceno. Za vsakega naslednjega udeleženca iz istega podjetja znaša kotizacija 160,00 EUR z že vštetim DDV. Kotizacijo nakažite na nov račun podjetja Aktuar, d.o.o., voden pri SKB d.d. (BIC: SKBASI2X), številka 03127-1000771154 (IBAN SI56 0312 7100 0771 154) pred seminarjem, na seminar pa prinesite dokazilo o plačani kotizaciji. Pri plačilu se sklicujte na številko 00 35111219 za seminar dne 11. 12. 2019 v Mariboru in številko 00 36121219 za seminar dne 12. 12. 2019 v Ljubljani.

Prijavnico lahko pošljite na Aktuar, d.o.o, Vrbnje 41, 4240 Radovljica ali po elektronski pošti na aktuar@siol.net ali pa se prijavite preko spodnje prijavnice.

Za dodatne informacije smo dosegljivi od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro na telefonski številki 04/5320 – 650.

Vljudno vabljeni!

ELEKTRONSKA PRIJAVA NA SEMINAR

 1. Loading ...