NAPREDOVANJE V PLAČNE RAZREDE IN TRETJE PREVERJANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZANJ V LETU 2021

Ljubljana, 10. 11. 2021

Letos so se strokovni delavci v javnem sektorju ubadali s problematiko ocenjevanj in preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje delavcev že dvakrat, čaka pa jih še tretje srečanje s postopkom napredovanja v plačne razrede.

Prvič so se s postopkom srečali ob rednem ocenjevanju in preverjanju izpolnjevanja pogojev do 15. marca (trinajsto ocenjevanje in preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje po uveljavitvi ZSPJS). Drugič so se strokovni delavci srečali s postopkom napredovanja po uveljavitvi Uredbe o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic COVID-19 (Ur. l. št.43/21, v nadaljevanju: Uredba COVID). Uredba je stopila v veljavo 26. 3. 2021, torej že po zaključku rednega ocenjevanja in preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje.Tretjič pa se bodo morali strokovni delavci srečati s postopkom napredovanj v plačne razrede v letošnjem letu najkasneje do 15. novembra, ko bo potrebno ponovno preveriti izpolnjevanja pogojev za napredovanje za delavce (ne bo pa potrebno delavcev ocenjevati).

Sprememba Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uredba o spremembah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Ur. l. 121/21, v nadaljevanju: Sprememba Uredbe) sistemsko spreminja dosedanji utečen postopek ocenjevanja in preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje tako, da časovno loči postopek ocenjevanja in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje. Doslej sta bila postopka združena in sta morala biti izvedena do 15. marca koledarskega leta. Odslej bo torej drugače.

Sprememba Uredbe v prehodni in končni določbi (4. člen) določa kako ravnati z delavci, ki jim je napredovalno obdobje začelo teči v letu 2018. Predpisana rešitev pa poraja določene dileme in tudi veliko vprašanj.

Da bi strokovnim delavcem oseb javnega prava olajšali nejasnosti polno, nehvaležno, predvsem pa zapleteno delo, v podjetju Aktuar organiziramo seminar z naslovno tematiko, na katerem bo obravnavano:      

  • • oris plačnega sistema in plač v letu 2021,
  • oris sistema napredovanj v plačne razrede,
  • postopek ocenjevanja (enkrat letno, posebnosti kot so odsotnost z dela, delo z manj kot polnim delovnim časom, prezaposlitve oz. prerazporeditve…),
  • način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred (tri /najugodnejše/ letne ocene delovne uspešnosti, tri polna in veljavna ocenjevalna obdobja, sedemletno obdobje…),
  • postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje (točkovno ocenjevanje, število potrebnih točk, število napredovalnih plačnih razredov, posebno napredovanje…),
  • pravna sredstva zoper oceno (ali neoceno) o izpolnjevanju pogojev za napredovanje (zahteva za oceno, zahteva za preizkus ocene, tožba…),
  • postopek preizkusa ocene pred komisijo in sodni spor (komisija za preizkus ocene, sodelovanje in udeležba pred komisijo, tožba na sodišče…),
  • povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja v letu 2021 (prehrana med delom, povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dnevnice, kilometrina, prenočevanje, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, novosti Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja itd.).

 

Ob obravnavi sistema napredovanj v višje plačne razrede bo obravnavana tudi srečujoča normativa, pasti ocenjevanj izpolnjevanja pogojev za napredovanje ter priporočljiva ravnanja pri ocenjevanju.

Udeleženci seminarja bodo prejeli pisno gradivo v obliki besedila Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev…, Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-V) in Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) ter čistopise Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Uredbe o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19, Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence.

Na seminar vabimo:
–    ravnatelje in direktorje javnih zavodov, skladov in agencij ter njihove pomočnike,
–    strokovne delavce ministrstev in sodišč ter direktorje (tajnike) občinskih uprav,
–    računovodje, knjigovodje oziroma likvidatorje plač,
–    poslovne sekretarke, tajnice in druge kadrovske delavce ter
–    druge delavce, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.

Predavatelj na seminarju bo Martin Poček, ki se s tematiko seminarja ukvarja že več kot trideset let, z novim sistemom plač pa vse od uvedbe v letu 2008, kot praktik, teoretik in predavatelj.

Seminar bo v sredo, dne 10. 11. 2021 v Ljubljani, v M-hotelu, Derčeva ulica 4, s pričetkom ob 9.00 uri in predvidenim koncem ob 13.30 uri.

Kotizacija za seminar znaša 195,00 EUR. DDV po stopnji 22% je vštet v ceno. Za vsakega naslednjega udeleženca iz istega zavoda oz. ustanove znaša kotizacija 160,00 EUR z že vštetim DDV. Kotizacijo nakažite na račun podjetja Aktuar, d.o.o., voden pri SKB d.d. (BIC: SKBASI2X), številka 03127-1000771154 (IBAN SI56 0312 7100 0771 154) pred seminarjem, na seminar pa prinesite dokazilo o plačani kotizaciji. Pri plačilu se sklicujte na številko 00 05101121. V kolikor kotizacije ne poravnate pred izvedenim seminarjem vas prosimo, da nam na seminar prinesete naročilnico.

Udeležba po metodi PCT.

Prijavnico pošljite na Aktuar, d.o.o, Vrbnje 41, 4240 Radovljica ali po elektronski pošti na aktuar@siol.net, lahko pa se prijavite tudi preko spodnje prijavnice.

Za dodatne informacije smo dosegljivi od ponedeljka do petka med 8.00  in 14.00  uro na telefonski številki 04/5320 – 650.

Vljudno vabljeni!

ELEKTRONSKA PRIJAVA NA SEMINAR

  1. Loading ...