Ponovljen seminar: NAPREDOVANJE V PLAČNE RAZREDE IN OCENJEVANJE ZA NAPREDOVANJE V LETU 2020 V LUČI SPREMEMB PLAČNIH PREDPISOV V JAVNEM SEKTORJU

Maribor, 4. 3. 2020
Ljubljana, 5. 3. 2020

Letos bo potrebno do 15. marca, že dvanajstič po uveljavitvi ZSPJS, izvesti redni postopek ocenjevanja vseh delavcev za napredovanje v višji plačni razred. Letošnje ocenjevanje in iz njega izhajajoče napredovanje bo, v skladu z določbami Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. l. 80/18), Zakona o spremembah in dopolnitvah ZSPJS (Ur. l. št. 84/18 – ZSPJS-V) in sprememb Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede rezultiralo v povišanju osnovnih plač od 1. 12. 2020 (izplačanih v januarju 2021).

Toda ugotavljanje pogojev za napredovanje bo letos, tako kot je bilo lansko leto, še posebej zahtevno, saj so večletni intervencijski posegi na področje plač v javnem sektorju povzročili nemalo zmede.

Zmedo povzroča tudi predlanskoletno povišanje osnovnih plač in določena dinamika povišanj (»obročno« povišanje), saj uvrstitev delovnih mest v plačne razrede po Aneksih h KP megli sliko o napredovalnih razredih, torej v kateri plačni razred bo delavec napredoval in po katerem plačnem razredu in kdaj bo obračunana višja osnovna plača.

Napredovanje v plačne razrede ureja Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. št. 51/08 in naprej). Postopek ocenjevanja delavcev in ugotavljanja pogojev za napredovanje v višji(a) plačni(a) razred(a) teče po pravilih in kriterijih iz Uredbe.

Z novim Zakonom o ukrepih na področju plač… (Ur. l. 75/19) se za leto 2020 in 2021 urejajo še nadomestila plač funkcionarjem, redna delovna uspešnost, povečan obsega dela in jubilejna nagrade v javnem sektorju.

Da bi strokovnim delavcem oseb javnega prava olajšali nejasnosti polno, nehvaležno, predvsem pa zapleteno delo, v podjetju Aktuar organiziramo seminar z naslovno tematiko, na katerem bo obravnavano:      

 • oris plačnega sistema in plač v letu 2020 ter sistem napredovanj v plačne razrede,
 • postopek ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje (enkrat letno, posebnosti kot so odsotnost z dela, delo z manj kot polnim delovnim časom, prezaposlitve oz. prerazporeditve…),
 • način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred (tri /najugodnejše/ letne ocene delovne uspešnosti, tri polna in veljavna ocenjevalna obdobja, sedemletno obdobje…),
 • postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje (točkovno ocenjevanje, število potrebnih točk, število napredovalnih plačnih razredov, posebno napredovanje…),
 • pravna sredstva zoper oceno (ali neoceno) o izpolnjevanju pogojev za napredovanje (kako v interventnih razmerah, zahteva za oceno, zahteva za preizkus ocene, tožba…),
 • postopek preizkusa ocene pred komisijo in sodni spor (komisija za preizkus ocene, sodelovanje in udeležba pred komisijo, tožba na sodišče…),
 • delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v letu 2020 (pogoji in merila, viri sredstev, višina dela plače, odločanje o dodelitvi, povečan obseg dela direktorjev, ravnateljev in tajnikov…),
 • delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2020 (izkazovanje oziroma ugotavljanje sredstev za nagrajevanje delovne uspešnosti, določanje obsega sredstev, določanje akontativnega obsega sredstev, izkazovanje pogojev za izplačilo sredstev, soglasje za delitev…),
 • posebnosti jubilejne nagrade za 40 let (razlaga komisije) in novosti v zvezi z odpravnino ob upokojitvi (jubilejna nagrada za 40 let dela v javnem sektorju pripada tudi če je jubilej dosežen pred uveljavitvijo Aneksa h KP, odpravnina ob upokojitvi v višini treh plač neglede na čas upokojitve),
 • minimalna plača v letu 2020 in najnižja osnova za obračun prispevkov v letu 2020 (izvzem dodatkov in delovne uspešnosti iz minimalne plače, spreminjanje najnižje osnove za prispevke glede na znano povprečno plačo predhodnega leta itd.).

 

Ob obravnavi sistema napredovanj v višje plačne razrede bo obravnavana tudi srečujoča normativa, pasti ocenjevanj izpolnjevanja pogojev za napredovanje ter priporočljiva ravnanja pri ocenjevanju.

Udeleženci seminarja bodo prejeli pisno gradivo v obliki SIMULACIJE PRAKTIČNIH PRIMEROV OCENJEVANJA IN UGOTAVLJANJA POGOJEV ZA NAPREDOVANJE, besedila Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-V) in Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) ter čistopise Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence.

Na seminar vabimo:
–    ravnatelje in direktorje javnih zavodov, skladov in agencij ter njihove pomočnike,
–    strokovne delavce ministrstev in sodišč ter direktorje (tajnike) občinskih uprav,
–    računovodje, knjigovodje oziroma likvidatorje plač,
–    poslovne sekretarke, tajnice in druge kadrovske delavce ter
–    druge delavce, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.

Predavatelj na seminarju bo Martin Poček, ki se s tematiko seminarja ukvarja že več kot trideset let, z novim sistemom plač pa vse od uvedbe v letu 2008, kot praktik, teoretik in predavatelj.

Seminar bo v sredo, dne 4. 3. 2020 v Mariboru, v Sejni sobi Hotela Mercure (bivši hotel Piramida), Ulica heroja Šlandra 10 in v četrtek, dne 5. 3. 2020 v Ljubljani, v M-hotelu, Derčeva ulica 4, obakrat s pričetkom ob 9.00 uri in predvidenim koncem ob 13.30 uri.

Kotizacija za seminar znaša 195,00 EUR. DDV po stopnji 22% je vštet v ceno. Za vsakega naslednjega udeleženca iz istega zavoda oz. ustanove znaša kotizacija 160,00 EUR z že vštetim DDV. Kotizacijo nakažite na račun podjetja Aktuar, d.o.o., voden pri SKB d.d. (BIC: SKBASI2X), številka 03127-1000771154 (IBAN SI56 0312 7100 0771 154) pred seminarjem, na seminar pa prinesite dokazilo o plačani kotizaciji. Pri plačilu se sklicujte na številko 00 09040320 za seminar dne 4. 3. 2020 v Mariboru in številko 00 10050320 za seminar dne 5. 3. 2020 v Ljubljani. V kolikor kotizacije ne poravnate pred izvedenim seminarjem vas prosimo, da nam na seminar prinesete naročilnico.

Prijavnico pošljite na Aktuar, d.o.o, Vrbnje 41, 4240 Radovljica ali po elektronski pošti na aktuar@siol.net, lahko pa se prijavite tudi preko spodnje prijavnice.

Za dodatne informacije smo dosegljivi od ponedeljka do petka med 8.00  in 14.00  uro na telefonski številki 04/5320 – 650.

Vljudno vabljeni!

ELEKTRONSKA PRIJAVA NA SEMINAR

 1. Loading ...